info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Почетна > Студије > Први циклус студија – нови план

Први циклус студија – нови план

Прва година

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

I

Обавезни

1.

3 + 3

8

2.

2 + 2

5

3.

3 + 3

7

4.

2 + 2

5

5.

2 + 2

5

Факултативни

7.

Спорт

0 + 2

УКУПНО

24

30

II

Обавезни

1.

3 + 3

7

2.

2 + 2

5

3.

3 + 3

8

4.

2 + 2

5

5.

2 + 2

5

Факултативни

6.

Спорт

0 + 2

УКУПНО

24

30

Друга година

Трећа година

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

3 + 2

6

2.

3 + 2

6

Изборни
(бирају се два)

3.

3 + 2

6

3 + 2

6

4.

3 + 2

6

 Безбједност саобраћаја (СM)

3 + 2

6

5.

 Основи теорије одржавања (ХиTE, TT)

3 + 2

6

Хидраулика и пнеуматика мобилних машина (СM)

3 + 2

6

 Teхнички прописи за возила (СM)

3 + 2

6

Обавезни

6.

Технички енглески језик I

0 + 2

УКУПНО

15 + 10

30

VI

Обавезни

1.

 Основи теорије турбомашина

3 + 2

6

2.

 Мјерења у енергетици

3 + 2

6

Изборни
(бирају се три - бира се по један предмет из сваке групе)

3.

 Топлотни апарати (ХиТЕ)

3 + 2

6

 Хидромеханичка опрема (ХиТЕ)

3 + 2

6

 Технологија одржавања мотора и возила (СМ)

3 + 2

6

 Расхладна постројења (ТТ)

3 + 2

6

4.

 Термоенергетска постројења (ХиТЕ)

2 + 2

6

 Хидроенергетска постројења (ХиТЕ)

2 + 2

6

Опрема мотора (СМ)

2 + 2

6

 Гријање (ТТ)

2 + 2

6

5.

 Основи организације и економике (ХиТЕ, СМ)

2 + 2

5

 Моторна возила II (СМ)

2 + 2

5

 Основи транспортне технике (СМ)

2 + 2

5

 Транспорт цијевима (ТТ)

2 + 2

5

Обавезни

6.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

УКУПНО

25 + 10

30

ТТ – Студијска група Термотехника
ХиТЕ – Студијска група Хидро и термоенергетика
СМ – Студијска група Саобраћајно машинство

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Мjeрeњa у мeхaтрoници 

3 + 2

6

2.

Eлeктрoникa 1 

3 + 2

6

3.

Моделирање и симулација

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

4.

Транспортни системи у индустрији

2 + 2

6

Конструисање помоћу рачунара II

2 + 2

6

Изборни
(бира се један)

5.

Основи мотора и возила

2 + 2

5

Енергетска постројења

2 + 2

5

Обавезни

6.

Технички енглески језик I

0 + 2

1

УКУПНО

25

30

VI

Обавезни

1.

Aктуaтoри и сензори

3 + 2

6

2.

Аутоматско управљање I

3 + 2

6

3.

Хидраулика и пнеуматика

3 + 2

6

4.

2 + 2

6

Изборни
(бира се два)

5.

Управљачка и комуникациона техника

2 + 2

5

Складишна техника и логистика

2 + 2

5

Електроника 2

2 + 2

5

Обавезни

6.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

УКУПНО

25

30

Студијски програм:  ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

 Инжењерска статистика

3 + 2

6

2.

 Индустријски менаџмент

2 + 2

5

3.

 Технологије обраде производа

3 + 3

7

Изборни
(бира се један)

4.

 Процесна организација

2 + 2

5

5.

 Технологија организације индустријских система

2 + 2

5

Изборни
(бира се један)

6.

 Пројектовање помоћу рачунара 2

2 + 3

6

7.

 Обновљиви извори енергије

2 + 3

6

Обавезни

8.

Технички енглески језик I

0 + 2

1

УКУПНО

26

30

VI

Обавезни

1.

 Управљање квалитетом

3 + 2

6

2.

Маркетинг

2 + 2

5

3.

 Операциона истраживања

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

4.

Складишна техника и логистика

3 + 2

6

5.

 Елементи система аутоматског управљања

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

6.

 Заваривање и термичка обрада

3 + 2

6

7.

 Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност

3 + 2

6

Обавезни

8.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

УКУПНО

26

30

Студијски програм:  ЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Заштита од опасног дејства електричне струје

2 + 2

6

2.

Системи и уређаји заштите

2 + 2

6

3.

Заштита од пожара и експлозије

2 + 2

5

4.

 Технички енглески језик I

0 + 2

1

Изборни
(бирају се три)

5.

 Микроклима и радна околина

2 + 2

4

6.

 Индустријски објекти и урбанизација

2 + 2

4

7.

 Управљање отпадом

2 + 2

4

8.

 Информационе технологије

2 + 2

4

УКУПНО

25

30

VI

Обавезни

1.

Бука и вибрације

2 + 2

6

2.

Медицина рада

2 + 2

6

3.

Пројектовање система и уређаја заштите

2 + 2

5

4.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

Изборни
(бирају се три)

5.

Мјерна техника

2 + 2

4

6.

Процјена и симулација ризика

2 + 2

4

7.

Економика заштите на раду

2 + 1

4

Факултативни

8.

Сигурносна техника

2 + 1

4

УКУПНО

25

30

Четврта година

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

VII

Обавезни

1.

 Пројектовање технолошких процеса

3 + 2

6

2.

 Производња подржана рачунаром

3 + 2

6

3.

 Елементи система аутоматског управљања

3 + 2

6

Изборни
(бирају се два)

4.

 Савремене методе обраде

2 + 2

5

 Микрообрада

2 + 2

5

5.

 Хидраулика и пнеуматика

2 + 2

5

 Дијагностика и одржавање

2 + 2

5

6.

 Стручна пракса

0 + 3

2

УКУПНО

25

30

VIII

Обавезни

1.

 Флексибилни технолошки системи

3 + 2

6

2.

 Моделирање и симулација

3 + 2

6

Изборни
(бирају се три)

3.

 Пројектовање производних система

2 + 2

6

 Монтажне технологије

2 + 2

6

4.

 PLM системи

2 + 2

5

 Информационе-комуникационе технологије

2 + 2

5

5.

 Организација производње

2 + 2

5

 Управљање квалитетом

2 + 2

5

   Завршни рад I циклуса

-

5

УКУПНО

22

30

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

VII

Обавезни

1.

 Пумпе, компресори и вентилатори

3 + 2

6

2.

 Елементи система аутоматског управљања

3 + 2

6

3.

 Експерти у тимском раду

2 + 0

3

Изборни
(бира се по један предмет из сваке групе)

4.

 Парне и гасне турбине (ХиТЕ)

3 + 2

6

 Хидрауличне турбине (ХиТЕ)

3 + 2

5

 Основи енерго снабдијевања (ХиТЕ)

3 + 2

5

 Мехатроника мотора и возила (СМ)

3 + 2

5

 Климатизација (ТТ)

3 + 2

5

5.

 Пројектовање термоенергетских постројења (ХиТЕ)

3 + 2

5

 Пројектовање хидроенергетских система (ХиТЕ)

3 + 2

5

 Мотори СУС II (СM)

3 + 2

5

 Екологија и возила (СМ)

3 + 2

5

 Системи гријања (ТТ)

3 + 2

5

Обавезни

6.

 Индустријска пракса (10 – 15 дана у току семестра)

0 + 3

5

УКУПНО

15 + 10

30

VIII

Обавезни

1.

 Енергетски парни котлови (ХиТЕ)

3 + 2

5

 Пренос топлоте и масе (СМ, ТТ)

3 + 2

5

2.

 Економија енергије (ХиТЕ, ТТ)

3 + 2

5

 Конструисање помоћу рачунара II (СМ)

3 + 2

5

Изборни
(бирају се три - бира се по један предмет из сваке групе)

3.

 Обновљиви извори енергије (ХиТЕ, ТТ)

3 + 2

6

 Управљање пројектима у енергетици (ХиТЕ)

3 + 2

6

 Динамика возила (СМ)

3 + 2

6

4.

 Постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије (ХиТЕ)

2 + 2

6

 Хибридни енергетски системи (ХиТЕ)

2 + 2

6

 Динамика судара возила (СМ)

2 + 2

6

 Системи климатизације (ТТ)

2 + 2

6

5.

 Термоенергетска постројења II – Нуклеарне електране (ХиТЕ)

2 + 2

5

 Системи за добаву горива (СМ)

2 + 2

5

 Транспорт и складиштење опасних материја (СМ)

2 + 2

5

 Когенеративни и тригенеративни системи (ХиТЕ, ТТ)

2 + 2

5

 Завршни рад I циклуса

-

5

УКУПНО

25

30

ТТ – Студијска група Термотехника
ХиТЕ – Студијска група Хидро и термоенергетика
СМ – Студијска група Саобраћајно машинство

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

VII

Обавезни

1.

 Програмибилни логички контролери

3 + 2

6

2.

 Роботика

3 + 2

6

3.

 Аутоматско управљање II 

3 + 2

6

4.

 Експерти у тимском раду

2 + 0

2

Изборни
(бира се два)

5.

 Аутоматизација и визуализација процеса

2 + 2

4

 NC-програмирање и флексибилна аутоматизација

2 + 2

4

5.

 Обрадни системи

2 + 2

4

 Пропорционална и серво техника

2 + 2

4

Обавезни

6.

 Стручна пракса (10 до 15 дана у години)

2

УКУПНО

26

30

VIII

Обавезни

1.

 Програмирање микроконтролера

3 + 2

6

2.

 Погони мехатроничких система

3 + 2

6

3.

 Организација и економика предузећа

2 + 2

5

Изборни
(бира се два)

4.

 Сигурност мехатроничких система

2 + 2

5

 Мехатроника мотора и возила

2 + 2

5

5.

 Право за инжењере

2 + 0

3

 Филoзoфиja науке

2 + 0

3

 Завршни рад I циклуса

5

УКУПНО

20

30

Студијски програм:  ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

VII

Обавезни

1.

 Мјерења у индустрији

3 + 2

6

2.

 Инжењерска економика

2 + 2

5

3.

 Управљање пројектима

2 + 2

5

4.

 Експерти у тимском раду

2 + 0

3

Изборни
(бира се један)

5.

 Пројектовање технолошких процеса

2 + 2

5

 Модели пословне изврсности

2 + 2

5

Изборни
(бира се један)

6.

 Заштита здравља и безбједност на раду

2 + 4

4

 Управљање отпадом

2 + 2

4

Обавезни

7.

 Индустријска пракса

0 + 3

2

УКУПНО

26

30

VIII

Обавезни

1.

 Управљање производњом

3 + 2

6

2.

 Одржавање

2 + 2

5

3.

 Управљање људским ресурсима

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

4.

 Пројектовање производних система

3 + 2

6

5.

 Рачунаром интегрисана производња

3 + 2

6

 Завршни рад I циклуса

5

УКУПНО

18

30

Студијски програм:  ЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

VII

Обавезни

1.

 Ергономско пројектовање

2 + 2

5

2.

 Хемија у индустријским погонима

3 + 2

5

3.

 Транспорт и складиштење опасних материја

2 + 2

5

Изборни
(бирају се три)

4.

 Електромагнетно зрачење

2 + 2

5

5.

 Конфор радне средине

2 + 2

5

6.

 Постројења и инсталација под притиском

2 + 2

5

7.

 Процес неконтролисаног сагоријевања

2 + 2

5

УКУПНО

25

30

VIII

Обавезни

1.

 Безбједност у технолошким системима

2 + 2

5

2.

 Безбједност при грађевинским радовима

2 + 2

4

3.

 Психофизиологија рада

2 + 2

5

Изборни
(бирају се три)

4.

 Заштита при унутрашњем транспорту

2 + 2

3

5.

 Одржавање техничких средстава

2 + 2

3

6.

 Микробиологија

2 + 2

3

7.

 Инжењерско предузетништво

2 + 2

3

8.

 Стручна прaксa

2

 Завршни рад I циклуса

5

УКУПНО

24

30