Хидраулика и пнеуматика (ЕиСМ) – 2016

Назив предмета

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Шифра предмета

Статус предмета

Семестар

Фонд часова

ECTS

16‐Б51ХУП

Обавезан

V

2 П + 2 В

6

Наставници

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Механика флуида

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе хидраулике и пнеуматике и да се упозна са савременим правцима развоја хидрауличних и пнеуматских система.

Исход учења

Студент добија јасну представу о хидраулици и пнеуматици и њиховој улози у савременим техничким системима. Студент разумије принципе рада основних хидрауличних и пнеуматских компоненти и начине њиховог повезивања у систем, који треба да обавља претходно задате функције. Студент је оспособљен да води пројекте одржавања, увођења и унапрјеђења хидрауличких и пнеуматских система у предузећима.

Садржај предмета

Увод (основне физичке величине и једначине у хидраулици, примјери примјене). Хидраулични флуиди. Хидрауличне пумпе и мотори. Хидраулични цилиндри. Закретни хидраулични мотори. Хидраулични акумулатори. Разводни вентили. Вентили притиска. Вентили протока. Пумпе са промјеном капацитета. Техника читања и цртања хидрауличних шема. Припрема и дистрибуција ваздуха под притиском. Компресори. Пнеуматске компоненте. Методе развоја пнеуматских система, пнеуматске шеме. Управљање у пнеуматским системима (са једним и више актуатора).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература

1. Exner, H., Freitag, R. and other: Hydraulics. Basic Principles and Components., Bosch Rexroth, 2011.

2. Aheimer, R., Ebel, F., Zimmermann, A.: Hydraulics. Basic Level, Festo, 2013.

3. Савић, В.: Уљна хидраулика 4, ИКОС Нови Сад, 2014.

4. Савић, В., Кнежевић, Д., Ковач, О., Тич, В.: Флуид као компонента хидрауличног и турбинског постројења, Машински факултет, Бања Лука, 2015.

5. Кнежевић, Д., Савић, В., Шешлија, Д.: Хидраулика и пнеуматика (уџбеник у припреми)

Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Студент самостално треба да ријеши лабораторијски задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.
Похађање наставе
5 бод.
Колоквијум бр. 1 и бр. 2
35+35 бод.
Завршни испит
20 бод.
Активност на настави
Лабораторијски задатак
5 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Огласна табла