(16‐Б60МОД) Машине за обраду деформисањем

Назив предмета

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б60МОД

Обавезни

VI

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Младен Тодић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског знања из области конструкција обрадних система за обраду деформисањем. Методе и начини прорачуна виталних дијелова машина.

Исход учења

Овладавање основним параметрима и процедурама при конструисању обрадних система.Примјена софтвера који су прилагођени за конструкцију обрадних система за обраду деформисањем.

Садржај предмета

Технолошке методе и конструкционе карактеристике одговарајућих машина. Концепција при конструкцији обрадних система. Машине статичког и динамичког дејства. Компјуторско управљање машинама. Коефицијент корисног дејства машина у технологији пластичности.Основне структуре машина: носећа, погонска, извршна, управљачка итд. Механичке пресе,карактеристике, кинематика, крутост, прорачун носеће структуре, кривајни механизам и вратила.Хоризонталне, вишепозиционе и завојне пресе. Хидрауличне пресе, принцип рада,конструкционе карактеристике, погонска течност, прорачун и конструкција цилиндра,акумулатора, шеме инсталација хидрауличних преса. Чекићи: слободног пада, простог дејства, са појачаним дејством, противударни, високобрзински. Прорачун темеља чекића. Ротационе машине, карактеристике, машине за ваљање, савијање ротационо тискање, оквир радних ваљака. Машине за извлачење‐вучење профила, једностепене, вишестепене, конструкционе карактеристике итд. Машине за равнање, положај ваљака, снага погонског мотора. Примјена софтвера при конструкцији обрадних система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда графичких радова. Консултације.

Литература

  • Милетић, О.,  Тодић, М.: Обрадни системи за деформисање, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 2015.

  • Поповић, П., Темељковски, Д.: Машине за обраду деформисањем I и II део, Машински факултет, Универзитет у Нишу, 1991.

  • Вилотић, Д., Планчак, М.: Машине за деформисање-Кривајне пресе, Факултет техничких наука Нови Сад, Нови Сад, 2010.

Облици провјере знања

Израда графичког рада. У току семестра провјера знања се врши путем два колоквија а завршни испит се полаже усмено. Коначна оцјена се добије збиром бодова из свих предвиђених активности студента и провјера знања.
Похађање наставе
5 бод.
Графички радови
10 бод.
Завршни испит
45 бод.
Активност на настави
Колоквијум 1 и 2(2x20)
40 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Младен Тодић, ванр. проф.

Огласна табла