(16‐Б61ПМТ) Алати за обраду деформисањем

Назив предмета

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б61ПМТ

Изборни

VI

2 П + 2 В

6

Наставници

Др Симо Јокановић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Технологија обраде деформисањем,
Пројектовање помоћу рачунара 1

Одслушан предмети

Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за конструкцију алата за пластично деформисање метала.

Исход учења

По успјешном полагању овог предмета студент ће бити у стању да:
  • за дати машински дио и производну серију одабере најприкладнији производни поступак,

  • пројектује концепцијски план траке за прогресивни алат за деформисање лима,

  • пројектује и конструише алат за израду дијела мале и средње сложености одређеном технологијом деформисања,

  • примјени функционалности CAD система за извршавање сљедећих задатака: израчунавање тежишта алата, прорачуна силе и рада, генерисање развијеног облика (припремка) за поступке савијања и извлачења, моделовања припремка за поступак истискивања и ковања, моделовање калупних плоча за поступак ковања у калупу.

Садржај предмета

Основни појмови. Подјела алата према врстама обраде. Основни принципи при конструисању алата.Пројектовање и конструкција алата за обраду лима: алати за пробијање и просјецање, алати за савијање, алати за дубоко извлачење, алати за фино раздвајање, комбиновани (прогресивни) алати.Пројектовање и конструкција алата за запреминско деформисање: алати за ковање, алати за истискивање, алати за алати за прецизно деформисање, вишепозициони алати. Концепцијско пројектовање алата за вучење, ваљање и профилисање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература

  • Планчак, М., Вилотић, Д.: Алати за технологије пластичног деформисања метала, ФТН Нови Сад, 2011

  • Шљивић, М., Радоњић, Р.: Технологија обраде лима, Машински факултет, Бања Лука, 2009.

Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума, израдом пројектног задатка и полагањем завршног испита. Подстиче се, прати и вреднује активно учешће студента у настави.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Завршни испит
35 бод.
Колоквијум 1
20 бод.
Пројектни задатак
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Симо Јокановић, ванр. проф.

Огласна табла