info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Трећа година

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

3 + 2

6

2.

3 + 2

6

Изборни
(бирају се два)

3.

3 + 2

6

3 + 2

6

4.

3 + 2

6

 Безбједност саобраћаја (СM)

3 + 2

6

5.

 Основи теорије одржавања (ХиTE, TT)

3 + 2

6

Хидраулика и пнеуматика мобилних машина (СM)

3 + 2

6

 Teхнички прописи за возила (СM)

3 + 2

6

Обавезни

6.

Технички енглески језик I

0 + 2

УКУПНО

15 + 10

30

VI

Обавезни

1.

 Основи теорије турбомашина

3 + 2

6

2.

 Мјерења у енергетици

3 + 2

6

Изборни
(бирају се три - бира се по један предмет из сваке групе)

3.

 Топлотни апарати (ХиТЕ)

3 + 2

6

 Хидромеханичка опрема (ХиТЕ)

3 + 2

6

 Технологија одржавања мотора и возила (СМ)

3 + 2

6

 Расхладна постројења (ТТ)

3 + 2

6

4.

 Термоенергетска постројења (ХиТЕ)

2 + 2

6

 Хидроенергетска постројења (ХиТЕ)

2 + 2

6

Опрема мотора (СМ)

2 + 2

6

 Гријање (ТТ)

2 + 2

6

5.

 Основи организације и економике (ХиТЕ, СМ)

2 + 2

5

 Моторна возила II (СМ)

2 + 2

5

 Основи транспортне технике (СМ)

2 + 2

5

 Транспорт цијевима (ТТ)

2 + 2

5

Обавезни

6.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

УКУПНО

25 + 10

30

ТТ – Студијска група Термотехника
ХиТЕ – Студијска група Хидро и термоенергетика
СМ – Студијска група Саобраћајно машинство

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Мjeрeњa у мeхaтрoници 

3 + 2

6

2.

Eлeктрoникa 1 

3 + 2

6

3.

Моделирање и симулација

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

4.

Транспортни системи у индустрији

2 + 2

6

Конструисање помоћу рачунара II

2 + 2

6

Изборни
(бира се један)

5.

Основи мотора и возила

2 + 2

5

Енергетска постројења

2 + 2

5

Обавезни

6.

Технички енглески језик I

0 + 2

1

УКУПНО

25

30

VI

Обавезни

1.

Aктуaтoри и сензори

3 + 2

6

2.

Аутоматско управљање I

3 + 2

6

3.

Хидраулика и пнеуматика

3 + 2

6

4.

2 + 2

6

Изборни
(бира се два)

5.

Управљачка и комуникациона техника

2 + 2

5

Складишна техника и логистика

2 + 2

5

Електроника 2

2 + 2

5

Обавезни

6.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

УКУПНО

25

30

Студијски програм:  ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

 Инжењерска статистика

3 + 2

6

2.

 Индустријски менаџмент

2 + 2

5

3.

 Технологије обраде производа

3 + 3

7

Изборни
(бира се један)

4.

 Процесна организација

2 + 2

5

5.

 Технологија организације индустријских система

2 + 2

5

Изборни
(бира се један)

6.

 Пројектовање помоћу рачунара 2

2 + 3

6

7.

 Обновљиви извори енергије

2 + 3

6

Обавезни

8.

Технички енглески језик I

0 + 2

1

УКУПНО

26

30

VI

Обавезни

1.

 Управљање квалитетом

3 + 2

6

2.

Маркетинг

2 + 2

5

3.

 Операциона истраживања

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

4.

Складишна техника и логистика

3 + 2

6

5.

 Елементи система аутоматског управљања

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

6.

 Заваривање и термичка обрада

3 + 2

6

7.

 Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност

3 + 2

6

Обавезни

8.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

УКУПНО

26

30

Студијски програм:  ЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Заштита од опасног дејства електричне струје

2 + 2

6

2.

Системи и уређаји заштите

2 + 2

6

3.

Заштита од пожара и експлозије

2 + 2

5

4.

 Технички енглески језик I

0 + 2

1

Изборни
(бирају се три)

5.

 Микроклима и радна околина

2 + 2

4

6.

 Индустријски објекти и урбанизација

2 + 2

4

7.

 Управљање отпадом

2 + 2

4

8.

 Информационе технологије

2 + 2

4

УКУПНО

25

30

VI

Обавезни

1.

Бука и вибрације

2 + 2

6

2.

Медицина рада

2 + 2

6

3.

Пројектовање система и уређаја заштите

2 + 2

5

4.

Технички енглески језик II

0 + 2

1

Изборни
(бирају се три)

5.

Мјерна техника

2 + 2

4

6.

Процјена и симулација ризика

2 + 2

4

7.

Економика заштите на раду

2 + 1

4

Факултативни

8.

Сигурносна техника

2 + 1

4

УКУПНО

25

30