(16‐Б33ЕЈ1) Енглески језик I

Назив предмета

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Факултативан

III

2 В

Наставници

Сања Маглов

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је развијање способности разумијевања и употребе општег енглеског језика на нижем средњем/средњем нивоу (CEF А2/B1), уз претпоставку да су студенти раније учили овај страни језик. Посебан акценат је на усвајању опште лексике из подручја технологије, као и посебних грана технологије. Истовремено се понављају и утврђују граматичке структуре усвојене током ранијег учења, у циљу оптималне припреме студената за курс енглеског језика за посебне намјене на трећој години.

Исходи учења (стечена знања):

Студенти треба да буду оспособљени да користе вјештине слушања, читања, говора и писања као и способност критичког мишљења, као средства за понављање и утврђивање познате лексике и увођење нове. Код студената треба да се развије осјећај за продуктивни индивидуални и колективни рад у настави страног језика и ослободи их, колико је то могуће, инхибиције при његовој употреби.

Садржај предмета:

1. Технологија и друштво. Утицај технологије на поједина занимања. Поређење придјева и прилога –компаратив.2. Технологија и друштво. Гране технологије. Технике учења нових ријечи. Наглашавање ријечи.3. Комуницирање и технологија. Седмични распоред наставе на факултету. Основна садашња времена: просто и трајно садашње вријеме – понављање. Дефинисање различитих грана технологије.4. Дизајн и пројектовање. Опис изгледа и функције предмета. Фазе процеса дизајнирања, односно пројектовања.5. Дизајн и пројектовање. Постављање питања – потврдно‐одрична и информацијска питања. Дизајн намјештаја.6. Дизајн и пројектовање. Рад у области дизајна. Бирање дизајна према функцији.7. Технологија у спорту. Дијелови бицикла и материјали коришћени у изради бицикла. Неки традиционални и модерни грађевински и машински материјали. Употреба usedto,usedfor,madeof и madefrom.8. Први колоквијум.9. Технологија у спорту. Основна механичка својства материјала.Описивање предмета и размјена информација с обзиром на материјале и израду спортске опреме.10. Примитивне технологије – технологије примјерене околностима. Примјери изума: пумпа на погон вјетра, радио са сатним механизмом. Временске реченице.11. Примитивне технологије – технологије примјерене околностима. Изражавање бројева и количина. Описивање покрета.12. Борба против злочина и безбједност. Полицијска опрема. Описивање функције предмета. Грађење сложених придјева помоћу proof,resistant и tight. Описивање безбједоносних система и уређаја. Писање кратких извјештаја и везне ријечи.13. Индустријска производња. Врсте поступака у производњи. Употреба пасива у садашњем времену за описивање поступка.14. Превоз. Врсте превозних средстава и коришћење. Предвиђање помоћу модалних глагола will,mayи might.15. Други колоквијум.

Методе наставе и савладавања градива:

Вјежбе (групни, тимски и индивидуални рад), домаћи задаци, писмени радови, консултације.

Литература:

  • Glendinning, Eric H. Technology 1, Oxford University Press, 2007.

  • Murphy, Raymond. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.

  • Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1990.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Два колоквијума (теста) или интегрални колоквијум бодовно еквивалентан колоквијумима у току семестра и завршни усмени испит.

Домаће задаће

5 бод.

Kолоквијум 1

20 бод.

Завршни испит

50 бод.

Активност на настави

5 бод.

Kолоквијум 2

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Сања Маглов

Огласна табла