(16‐Б61АПР) Алати и прибори

Назив предмета

АЛАТИ И ПРИБОРИ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б61АПР

Изборни

VI

2 П + 2 В

6

Наставници

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Конструисање помоћу рачунара 1
Технологија обраде резањем

Положен испит
Одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да код студената развије инжењерски приступ у пројектовању алата и помоћних прибора. Обучити студенте да изврше правилан избор резних алата и стезних прибора за савремене обрадне системе са циљем постизања високе тачности, продуктивности и флексибилности у производњи. Упознати студенте са значајем коришћења стручне литературе у рјешавању производних задатака.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:
 • на основу усвојених теоријских знања и примјене стручне литературе изврши правилан избор стандардних алата за поједине операције обраде резањем,

 • да пројектује једноставније специјалне алате за поједине операције обраде резањем,

 • инжењерски приступа рјешавању проблема примјењујући стечена знања из области алата и стезних прибора као важних фактора обрадног система као цјелине,

 • примјењује стандардне и унифициране елементе у пројектовању једноставнијих специјалних и групних стезних прибора,

 • компонује модуларне стезне приборе примјеном готових, стандардних елемената.

Садржај предмета

Подјела, врсте и намјена резног алата. Геометрија алата. Материјали резних алата‐подјела,избор и примјена. Алати у обради стругањем, алати за обраду бушењем, проширивањем и развртањем, алати у обради глодањем, алати у обради брушењем, алати у обради провлачењем,алати за израду навоја. Држачи алата. Класификација стезних прибора и корисност њихове примјене. Основни задаци стезних прибора. Захтјеви радног предмета и алата. Основна правила и ток у пројектовању и димензионисању стезних прибора. Базирање и грешке базирања.Елементи и механизми за стезање, грешке стезања и грешке израде прибора. Основни конструктивни елементи прибора. Механизација и аутоматизација прибора. Универзални прибори. Групни прибори. Модуларни прибори. Прибори у флексибилним технолошким структурама. Помоћни прибори за обраду на агрегатним машинама.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног рада. Консултације.

Литература

 • Тадић Б., Вукелић Ђ., Јурковић З.: Алати и прибори, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2013.

 • Тановић Љ., Јовичић М.: Алати и прибори-пројектовање, прорачуни и конструкције помоћних прибора, Машински факултет, Београд, 2005.

 • Чуш Ф.: Впењалне приправе за процесе одрезавања, Факултета за стројништво, Марибор, 2004.

 • Тадић, Б., Специјални стезни прибори, збирка решених задатака, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2002.

 • Campbell P. D. Q.: Basic fixcture design, Industrial Press Inc., 1994.

 • Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Алати и прибори у обради резањем, Машински факултет, Б. Лука, 2016.

 • Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вејжби, 2015. (материјал у електронској форми)

Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда пројектног рада и завршни испит на крају семестра.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
10 бод.
Завршни испит
50 бод.
Пројектни рад
25 бод.
Колоквијум 2
10 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.

Огласна табла