(16‐Б4ОМЕ2) Машински елементи II

Назив предмета

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Милан Тица, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Машински елементи I

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да се студенти детаљно упознају са врстама и особинама механичких преносника снаге, елементима механичких преносника снаге, као и прорачуном елемената преносника снаге.

Исходи учења (стечена знања):

По стеченом знању из овог предмета, студент ће бити оспособљен да врши избор одговарајућег преносника снаге, прорачун носивости, димензионише, врши избор материјала, облика и димензија елемента механичких преносника снаге (каишни парови, ланчани парови, фрикциони парови, зупчаници, лежајеви, лежишта, вратила, спојнице).

Садржај предмета:

Увод. Механички преносници снаге, подјела, расподјела снаге, основне радне карактеритике.Фрикциони парови, врсте, прорачун. Ремени (каишни) парови, врсте, радни вијек, основе прорачуна појединих врста. Ланчани парови, основне карактеристике, прорачун. Цилиндрични зупчаници, геометрија, кинематика, прорачун носивости. Конусни зупчани парови, геометрија,кинематика, прорачун носивости. Пужни парови, геометрија, загријавање, степен искоришћења,чврстоћа. Вратила, оптерећења и чврстоћа. Спојеви вратила и обртних дијелова, врсте спојева,основне карактеристике, прорачун. Клизна лежишта, конструкционе изведбе, уградња,подмазивање, прорачун. Котрљајни лежаји, врсте, основне карактеристике, избор, прорачун.уградња, подмазивање, Спојнице.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектних задатака (графичких радова)и консултације.

Литература:

  • Милтеновић, В.: Машински елементи, облици, прорачун, примена, Ниш, 2009.

  • Милтеновић, В.: Машински елементи, табеле и дијаграми, Ниш, 2009.

  • Огњановић, М.: Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2006.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Похађање наставе

5 бод.

Колоквијуми

40 бод.

Завршни испит

40 бод.

Активност на нас

Графички радови

15 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Милан Тица, доцент

Документи

Огласна табла