(16‐Б50ТД2) Термодинамика II

Назив предмета

ТЕРМОДИНАМИКА II

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50ТД2

Oбавезни

V

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Петар М. Гверо, в. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Teрмoдинaмикa I

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада на овом предмету основна знања везана за пренос топлоте, радним процесима, расхладним процесима, бинарним смјешама и влажном ваздуху.

Исход учења

Студент ће бити у могућности да представи основне појмове о простирању топлоте, размјењивачима топлоте, радним и расхладним процесима, бинарним смјешама и влажном ваздуху. Студент ће бити у стању да обави основне прорачуне процеса простирања топлоте, размјењивача топлоте, радних и расхладних процесима, процеса са бинарним смјешама и процеса са влажним ваздухом. Студент ће бити у могућности да знања везана за простирање топлоте, размјењиваче топлоте, радне и расхладне процесе, бинарне смјеше и влажан ваздух примјени у пракси. Студент ће бити у стању да на бази стечених знања анализира и доноси процјене у вези са процесима који су везани за простирање топлоте, размјењиваче топлоте, радне и расхладне процесе, бинарне смјеше и влажан ваздух Студент ће бити у стању да идентификује подручја примјене процеса са простирањем топлоте, размјењивачима топлоте, радним и расхладним процесима, бинарним смјешама и влажним ваздухом, те интегрише стечена знања у конкретна техничка рјешења.

Садржај предмета

Простирање топлоте, провођење топлоте, теорија сличности, прелаз топлоте, размјена топлоте зрачењем. Пролаз топлоте. Размјењивачи топлоте. Радни процеси, циклуси парних постројења, начини побољшања парних радних процеса. Органски Ранкинов циклус. Расхладни процеси, ваздушни расхладни процеси, компресиони расхладни процеси, logph-дијаграм, апсорпциони расхладни процеси. Топлотне пумпе. Бинарне смјеше. h-ξ дијаграм. Влажан ваздух. Величине стања влажног ваздуха, промјене стања, hx-диjaгрaм. процеси са влажним ваздухом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Самостална израда и презентација лабораторијских вјежби.

Литература

  • П. Петровић, Техничка термодинамика, Универзитет у Бањој Луци, 2010.

  • Ђ. Козић, Термодинамика, Машински факултет Београд, 2007.

  • З. Милинчић, Д. Вороњец, Термодинамика, Машински факултет Београд, 1991.

Облици провјере знања

Провјера на часу. Колоквијуми са оцјењивањем. Завршни усмени испит.
Похађање наставе
5 бод.
Лаб. вјежбе
10 бод.
Завршни испит
20 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми I+II
35+25 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Петар М. Гверо, в. проф., Проф. др Перо Петровић

Огласна табла