info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Научни скупови

ДEMИ Кoнфeрeнциja прeдстaвљa вoдeћи скуп зa прeзeнтaциjу нoвих рeзултaтa истрaживaњa и рaзвoja у oблaсти eлeктрoтeхникe, мaшинствa и инфoрмaтикe.

Тематске области

ПРOИЗВOДНE И РAЧУНAРOM ПOДРЖAНE TEХНOЛOГИJE

Технологије обраде, CIM системи, NUMA системи, CAD/-CAPP/CAM системи, FTS, Индустријски роботи, Нови производи, технологије и процеси. Интелигентни системи у пројектовању и производњи.

EНEРГETИКA И TEРMOTEХНИКA

Термотехника, гријање, климатизација, вентилација, хлађење, Енергетска ефикасност, Обновљиви енергетски извори.

MEХAНИКA И КOНСTРУКЦИJE

Механика крутих и чврстих тијела, механика флуида, биомеханика, динамика машина и механизама, механика лома, нумеричка и експериментална механика, машински системи, преносници снаге, дизајн и развој производа, интегритет и вијек конструкција.

MEХATРOНИКA

Мехатроника и роботика, Информационе и комуникационе технологије, Управљање помоћу рачунара, Аутоматско управљање, Управљање процесима у индустрији, Идентификација и моделовање система,Хидраулични системи.

AУTOMOБИЛСКИ И СAOБРAЋAJНИ ИНЖEЊEРИНГ

Мотори, друмска возила, шинска возила, моделирање саобраћајних система, савремена превозна средства, транспортни уређаји и системи, логистика.

КВAЛИTET И EКOЛOГИJA

Систем управљања квалитетом, Квалитет у систему образовања, Методе и технике квалитета, Пословна изврсност, Интегрисани системи управљања, CE означавање, Интелигентна производна метрологија, Економична производња (Lean&Green; Production), Инжењерски менаџмент, Екологија.

OДРЖAВAЊE TEХНИЧКИХ СИСTEMA И ИНЖEЊEРСTВO ЗAШTИTE РAДНE СРEДИНE

Методе и технике одржавања, Пројектовање и управљање системима одржавања, Одржавање и нове технологије одржавања, Системи заштите у радној и животној средини, Пројектовање система заштите, Системи заштите од пожара, Поузданост система заштите.

НАУКА О МАТЕРИЈАЛИМА

Метални материјали, Полимерни материјали, Композитни материјали, Керамички материјали, Наноматеријали, Биоматеријали, Заваривање, Термичка обрада, Испитивање и контрола материјала.