(16‐Б60МАЛ) Машине алатке

Назив предмета

МАШИНЕ АЛАТКЕ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б60МАЛ

Обавезни

VI

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Ђорђе Чича, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из подручја техничко‐технолошких карактеристика машина алатки,њихове структуре и принципа рада.

Исход учења

Познавање склопова и компоненти машина алатки. Упућеност у концепције машина алатки и у њихов избор с обзиром на постављене и предвиђене производне задатке. Вјештина конфигурисања машине алатке за сопствене потребе. Знање о расположивим ресурсима за развој и усавршавање машина алатки.

Садржај предмета

Дефиниција и класификација машина алатки. Главне карактеристике машина алатки: геометријске,технолошке и експлоатационе. Носећа структура машина алатки. Склоп главног вретена. Системи за вођење. Системи за аутоматску измјену алата. Системи за аутоматску измјену обрадака. Погонско‐преносни системи. Мјерни системи. Помоћни системи. Управљачки системи. Обрадни системи за вишеосну обраду. Обрадни системи за високобрзинску обраду. Реконфигурабилни обрадни системи.Обрадни системи са паралелном кинематиком. Будући трендови развоја обрадних система.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи интерактивно у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вјежби, те кроз консултације. На предавањима се излаже теоријски дио градива илустрован кроз карактеристичне примјере. Кроз лабораторијске и рачунарске вјежбе стечена знања се примјењују на расположивој опреми. Поред предавања и вјежби редовно се одржавају и консултације.

Литература

  • Weck, M., Brecher, C.: Werkzeugmaschinen: Konstruktion und Berechnung, Springer, Berlin, 2006

  • Weck, M.: Werkzeugmaschinen: Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer, Berlin, 2005

  • Milberg, J.: Werkzeugmaschinen – Grundlagen, Springer, Berlin, 1992.

  • Захар, С.: Машине алатке 2, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1997.

Облици провјере знања

Оцјена се формира на основу: присуства на предавањима и вјежбама, успјешно урађеног и одбрањеног пројектног задатка, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.
Похађање наставе
5 бод.
1. колоквијум
15 бод.
Завршни испит
45 бод.
Пројектни задатак
20 бод.
2. колоквијум
15 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Ђорђе Чича, ванр. проф.