(16‐Б4ОТД1) Термодинамика I

Назив предмета

ТЕРМОДИНАМИКА I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Перо Петровић, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Математика I

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да студент стекне знања о узајамном претварању топлотне енергије и рада.

Исходи учења (стечена знања):

Претварање рада трењем у топлоту је вјештина којом је човјек овладао давно. Обрнутим процесом почео се користи прије два вијека. Док се рад у топлоту претвара директно, за претварање топлоте у рад потребан је посредник (радно тијело). Гасови лако мијењају облик и запремину па су погодни за ту намјену. За изучавање наведених процеса, потребно је дефинисати стање тијела и његове промјене. Претварање топлоте у рад се реализује у топлотним машинама. Као резултат тог процеса утрошком топлотне енергије (добијене од хемијске енергије горива) од топлотне машине одводимо рад и топлотну енергију. Све се то изводи у условима одређеним параметрима околине. Студент стиче потребна знања за разумијевање наведених феномена.

Садржај предмета:

Основни појмови. Термодинамички систем. Величине стања. Видови енергије. Начини предаје енергије. Закони идеалних гасова. Специфични топлотни капацитет. Повратни и неповратни процеси. Рад процеса. Технички рад. Први закон термодинамике. Унутрашња енергија и енталпија. Примјена првог закона термодинамике на процесе. Кружни процеси. Топлотни резервоари Други закон термодинамике. Теорема Клаузијуса. Т‐с дијаграм. Ентропија. Примјери неповратних процеса. Губитак рада због неповратности. Реални гас. Испаравање. Величине стања влажне паре. Енергије агрегатних промјена. Термодинамички процеси са воденом паром

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и рачунарске вјежбе и консултације.

Литература:

  • Петровић, П.: Техничка термодинамика, Универзитет у Бањој Луци, 2012.

  • Козић, Ђ.: Термодинамика, Машински факултет, Београд, 2007.

  • Милинчић, Д., Вороњец, Д.: Термодинамика, Машински факултет, Београд, 1991.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.

Похађање наставе

5 бод.

Kолоквијум 1

40 бод.

Завршни испит

15 бод.

Активност на настави

Kолоквијум 2

40 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Перо Петровић, ред. проф.

Огласна табла