(16‐Б4ОПМТ) Погонски материјали

Назив предмета

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Петар М. Гверо, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да студент савлада на овом предмету основна знања везана за основне појмове,особине, добијање и коришћење горива, индустријске воде и мазива у енергетици и моторима са унутрашњим сагоријевањем. Студент треба да овлада основним знањима везаним за сагоријевање.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће бити у могућности да представи основне појмове о горивима, индустријској води и мазивима, те процесу сагоријевања. Студент ће бити у могућности да разумије протумачи основне појмове везане за горива, индустријску воду, мазива, особине, начине добијања и коришћења. Студент ће бити у стању да обави стехиоматријски прорачун процеса сагоријевања,укључујућу материјалне и енергетске билансе. Студент ће бити у могућности да знања везана за горива, мазива и индустријску воду примјени у пракси. Студент ће бити у стању да идентификује подручја примјене, те интегрише стечена знања у конкретна техничка рјешења. Студент ће бити у стању да на бази стечених знања расуђује и доноси процјене у вези са производњом и коришћењем горива, мазива и индустријске воде.

Садржај предмета:

Енергетски ресурси и ситуација у свијету, региону, Републици Српској и БиХ. Климатске промјене.Горива, подјела, елементарни састав и особине. Основи сагоријевања и стехиометрија сагоријевања, температура сагоријевања, Ht – дијаграм. Техничка анализа. Чврста горива,природна горива, биомаса и угљеви. Чврста горива, процеси прераде угљева, сагоријевање угљеног праха, термохемијски процеси. Синтетичка горива добијена из чврстих горива. Течна горива, нафта, технологије добијања и прераде, уља за ложење. Течна горива за моторе СУС,бензин, дизел. Гасовита горива, природни гас. Гасовита горива, КПГ вјештачки гасови, ТНГ.Алтернативна горива,.водиник, биодизел, биоетанол. Горивне ћелије. Индустријска вода, састав и особине, начин дјеловања. поступци припреме, услови за коришћење. Мазива, основи трибологије, подјела мазива, означавање. Мазива, течна, чврста и гасовита мазива, добијање,коришћење, означавање и технологије рециклаже.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Самостална израда и презентација лабораторијских вјежби. Упознавање са процесима везаним за коришћењу погонских материјала у пракси.

Литература:

  • Гверо, П., Вукић,.Љ., Ботић, Т: Погонски материјали, Машински факултет Бања Лука (у припреми),

  • Радовановић, М.: ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, Машински факултет, Београд, 1994.

  • Радовановић, М.: ИНДУСТРИЈСКА ВОДА, Машински факултет, Београд, 1995.

  • Рац, Р.: МАЗИВА, Машински факултет, Београд, 1994.

  • Практикум за лабораторијске вежбе из погонских материјала (МФ Београд)

  • Практикум за лабораторијске вјежбе из органске и неорганске технологије (ТФ Бања Лука)

Облици провјере знања и оцјењивање:

Провјера на часу. Лабораторијске и аудиторне вјежбе. Колоквијуми са оцјењивање (2). Усмени испит.

Похађање наставе

5 бод.

Лабораторијске вјежбе

10 бод.

Завршни испит

20 бод.

Активност на нас

5 бод.

Колоквији I+II

35 + 25 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Излазак на усмени испит је условљен одбраном лабораторијских вјежби.

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Петар М. Гверо, ред. проф.

Документи

Огласна табла