(16‐Б61ПМТ) Производна мјерна техника

Назив предмета

ПРОИЗВОДНА МЈЕРНА ТЕХНИКА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б61ПМТ

Изборни

VI

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Живко Пејашиновић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Основи теорије мјерења

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из технике мјерења у области производног машинства, те да их може примијенити а резултате мјерења анализирати и обрадити.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да дефинише задатке и циљеве мјерења у области производног машинства, те одабере оптималан метод и мјерна средства за рјешење постављеног задатка.Биће у стању да направи план мјерења и да га реализује уз примјену одабране мјерне опреме.Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење.

Садржај предмета

Основе производне мјерне технике. Мјерна средства. Једнострука мјерила. Вишеструка (универзална) мјерила. Сензори. Мјерење неелектричних величина електричним путем (маса,сила, помак, обртни момент/снага, притисак, температура). Оптичка и оптоелектроничка средства мјерења. Мјерење и контрола микро и макро геометријских параметара површина.Координатна метрологија (НУММ и мјерна рука). Менаџмент мјерних средстава.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички радови. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења.

Литература

  • Јоко Станић, Технолошки мјерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.

  • Младен Поповић, Сензори и мјерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.

  • Драган Станковић, Физичко‐техничка мјерења, Научна књига, Београд,2002.

Облици провјере знања

Графички радови се оцјењују. Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.
Похађање и активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
20 бод.
Завршни испит
50 бод.
Семинарски рад
5 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Живко Пејашиновић, доцент

Огласна табла