(16‐Б50МСУ) Mотори СУС

Назив предмета

МОТОРИ СУС

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50МСУ

Oбавезни

V

3 П + 2 В

6

Наставници

Проф. др Сннежана Петковић

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Термодинамика, Механика флуида

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: теорију радних циклуса, показатеље економичности и ефикасности циклуса, анализу прорачунског циклуса, теорију сагоријевања у моторима СУС, индикаторске и ефективне показатеље, топлотни биланс мотора, погонске карактеристике мотора.

Исход учења

Оспособљеност за прорачун циклуса, анализу параметара економичности и ефективности мотора, познавање основног конструктивног концепта мотора и његових помоћних уређаја, знања потребна за припремне фазе пројектовања или избора мотора као погонског агрегата. Студент ће бити у стању да на бази стечених знања анализира и доноси адекватне процјене у вези са економичности, еколошким карактеристикама и погонским карактеристикама мотора. Студенти стичу основну оспособљеност за компетентан приступ у избору, организацији експлоатације и одржавања мотора у многим областима гдје мотори представљају погонски агрегат.

Садржај предмета

Дефиниција радног циклуса мотора СУС. Подјела циклуса: упоредни, прорачунски, стварни. Анализа и прорачун фаза радног циклуса: усисавање, сабијање, сагоријевање, ширење, издувавање. Поређење циклуса по критеријуму економичности и ефективности. Индикаторски и ефективни показатељи мотора. Теорија сагоријевања у мотору СУС: феноменологија процеса, анализа утицајних параметара, нормално и ненормално сагоријевање. Топлотни биланс мотора. Погонске карактеристике мотора. Еколошке карактеристике мотора (проблема токсичности издувних гасова мотора и бука мотора) Упознавање конструктивних извођења, улоге и начина рада виталних дијелова и помоћних уређаја (система) ото и дизел мотора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка.

Литература

  • Томић М, Петровић, С.: Мотори са унутрашњим сагоревањем. Машински факултет Београд, 1994.

  • Пешић Р, Петковић С., Веиновић С.: Моторна возила и мотори-опрема. Машински факултет Бања Лука, Машински факултет Крагујевац, 2008.

  • Радоњић Д, Пешић Р.: Топлотни прорачун мотора СУС, Машински факултет у Крагујевцу, 1996.

  • John B. L. Heywood: The internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill, Inc. 1988.

Облици провјере знања

Израда пројектног задатка, Израда лабораторијских вјежби. Колоквијуми. Завршни испит писмени и усмени.
Активност на настави
5 бод.
Лаб. вјежбе
10 бод.
Завршни испит
40 бод.
Пројектни задатак
15 бод.
Колоквијуми I+II
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

др Снежана Петковић, ред. проф

Огласна табла