(16‐Б10МА1) Математика I

Назив предмета

MAТЕМАТИКА I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

I

3П + 3В

8

Наставници

Др Данијал Романо, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ реализације предмета је подстицај развоја математичких умијећа код полазника / студената:Разумијевање концепата, Процедурална флуентност,Стратегијске компетенције, Адаптивно закључивање и Оперативна склоност.(а) Образовни циљеви: Циљ предмета је да студенти стекну увид у Основи математике (Математичка логика, Теорија скупова и теорија алгоритама), Линеарну алгебру и Диференцијални рачун функције једне варијабле са нагласком на примјену.(б) Афективни циљеви: Развој вјештина и стицање способности елемената вишег математичког мишљења.(в)Разумијевање и прихватање социо‐математичких норми

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће развити способности логичког и математичког мишљења и стећи вјештине разумијевања логичких алата посредством разумијевања вишег математичког мишљења сагледавајући математичке идеје сљедећих математичких дисциплина: Основи математике (Математичка логика, Теорија скупова), Линеарна алгебра и Диференцијалног и интегралног рачуна функције једне варијабле.

Садржај предмета:

Тема 1: Основи математике (Увод у математичку логика, Наивна теорија скупова)

Тема 2: Скупови бројева –N,Q,R и C;

Тема 3: Линеарна алгебра (Линеарни простори, Линеарни простор слободних вектора, Матрице,Детерминанте, Системи линеарних алгебарских једначина и неједначина);

Тема 4: Нумерички низови и редови.

Тема 5: Реалне функције реалне варијабле.(Основне и елементарне функције)

Тема 6: Гранична вриједност функције и непрекидност функције.

Тема 7: Диференцијални рачун.

Методе наставе и савладавања градива:

Реализација наставно‐научног предмета 'Математика 1' реализује се примјеном спиралне технологије уз уважавање захтијева Теорије дидактичких ситуација као окружења у које се реализује курс. Облици рада су стандардни: предавање, рачунске вјежбе,(евентуално) израда домаће задаће (петнаестодневно), учење и самостална израда припремних и испитних задатака,консултације.

Литература:

  • Иван Слапчинар: Математика 1,(Доступно на адреси: http://lavica.fesb.hr/mat1/predavanja/predavanja.html)

  • Милан Јањић, Математика 1, ПМФ, Бања Лука

  • М. Ушћумлић, М. Трифуновић, П. Миличић: Елементи више математике 1, Београд,2002.

  • Градимир Миловановић и Радослав Ђорђевић: Математичка анализа 1; ЕТФ, Ниш,2005.

  • Невенка Скакић, Ратко Краварушић: Математика 1. Економски факултет, Бања Лука,2000.

  • Ратко Краварушић, Милорад Мијатовић: Математика збирка задатака. Економски факултет,Бања Лука,2002.

Или било која друга књига и збирка задатака које покривају наставни програм овог предмета.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Два колоквијума или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима и усмени испит

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

50 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Овјера предмета (потписом наставника у индексу) условљена је са минимално 80% присустава на предавањима и вјежбама

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Данијал Романо, ред. проф

Документи