(16‐Б10МТ1) Материјали I

Назив предмета

МАТЕРИЈАЛИ I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

I

2 П +2 В

5

Наставници

Др Ранко Зрилић, ред. проф. и Др Драгослав Добраш, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да упозна студента са: атомском и кристалном грађом метала, механичким и физикалним особинама, испитивањима са и без разарања, дијаграмима стања и процесима кристализације.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да на основу сазнања о хемијском саставу и структурној грађи метала и легура, коришћењем дијаграма стања, метода испитивања са и без разарања одреди особине материјала и подручје њихове примјенљивости у машинским конструкцијама

Садржај предмета:

Уводна разматрања о материјалима. Атомске везе у чврстом стању примарног и секундарног типа.Кристална структура метала и кристални системи. Особине метала; густина, полиморфија,анизотропија, кристалографски правци и равни. Кристализација и несавршености кристалне решетке, дифузија, еластичне и пластичне деформације, опорављање и рекристализација. Обрада деформисањем у хладном и топлом стању. Механичка својства материјала: чврстоћа, тврдоћа,жилавост, пузање, лом и њихова статичка и динамичка испитивања на собним и повишеним температурама. Испитивања материјала без разарања. Физичка својства материјала. Технолошка својства материјала. Основи теорије легура. Равнотежни фазни дијаграми; бинарни дијаграм потпуне растворљивости, еутектички, перитектички, еутектиоидни, фазни дијаграми са интерметалним једињењем.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература:

  • W.D.Callister,Jr.Materialscienceandengineering,JohnWiley&Sons,Inc.1994.

  • Р. Липолд., А. Благојевић: Материјали у машинству, Глас, Бања Лука,1987.

  • Р. Зрилић: Кристализација – Фазни дијаграми стања, Бања Лука,1988.

  • В. Ђорђевић: Машински материјали, Универзитет у Београду,1999.

  • А. Благојевић, Р. Зрилић, Д. Добраш, Материјали у машинству, скрипта

Облици провјере знања и оцјењивање:

Израда семинарског задатка који се оцјењује. Два писмена колоквијума. Завршни испит је писмени и усмени.

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

40 бод.

Графички радови

10 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Студент мора да има одговарајуће знање из физике која се обрађује у основној и средњој школи,као и знања усвојена кроз одслушан предмет: Матерјали 1.

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Ранко Зрилић, ред. проф

Документи

Огласна табла