info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Енергетско и саобраћајно машинство

Први циклус студија

Енергетика и собраћај представљају најзначајнију привредну грану у РС, јер се на њеном развоју заснива укупни економски развој са посљедицама на запошљавање, миграције становништва, еколошки квалитет и повезивање са европским окружењем.

Циљ овог студијског програма је школовање стручњака способних за преузимање задатака у домаћим и европским предузећима у области хидро и термоенергетике, термотехнике, мотора и моторних возила, преношења знања из развијених страних предузећа у домаћа предузећа, стручњака који ће увођењем високих технологија покренути раст и развој домаћих предузећа, привреде и друштва у цјелини.

Студенти који стекну диплому машинског инжењера енергетског и саобраћајног машинства одликују се знањима потребним за преузимање задатака пројектовања производних процеса, планирања и управљања производњом и одржавања у овој грани индустрије. У ограниченој мјери студенти постижу и вјештине руковања и управљања сложеном опремом и напредним технологијама.

Студиј се организује на три смјера:

 • Термотехника,
 • Хидро и термоенергетика и
 • Саобраћајно машинство.

 

Послије успјешног четверогодишњег школовања студент стиче квалификацију: Дипломирани инжењер машинства за Енергетско и саобраћајно машинство – 240 ЕЦТС бодова.

Дипломирани инжењери машинства за Енергетско и саобраћајно машинство – 240 ЕЦТС бодова могу се запослити:

 • Смјер – термотехника, у топланама, у предузећима за израду и монтажу термотехничких система, на пословима пројектовања, експлоатације и одржавања инсталација и постројења: вентилације, гријања и климатизације, хлађења, пнеуматског и хидрауличног транспорта, отпрашивања, гасних и парних постројења, сагоријевања, соларних фотонапонских за производњу електричне енергије и соларних термалних за припрему топле потрошне воде, геотермалних, у свим гранама индустрије на пословима везаним за термотехничка постројења и опрему као и анализи енергетске ефикасности и економске оправданости како стамбеног и пословног простора, тако и свих наведених инсталација, на управљању и регулацији и струјно термичким симулацијама наведених система и слично.
 • Смјер – хидро и термоенергетика, у термоелектранама и топланама, у хидроелектранама, у индустријским енерганама, на пословима експлоатације и одржавања енергетских постројења и уређаја у свим гранама индустрије (рафинерије нафте и уља, прехрамбена, фармацеутска, процесна индустрија), на пословима пројектовања, израде и монтаже енергетских постројења и опреме и сл.
 • Смјер – саобраћајно машинство, у аутомобилској индустрији, на техничким прегледима моторних возила, на пословима експоатације и одржавања мотора са унутрашњим сагоријевањем и моторних возила, у предузећима из области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, на комерцијалним пословима везаним за одржавање и промет моторних возила и сл.

 

Студирањем на овом студијском програму студент стиче сљедећа знања.

 1. Општа знања која укључују:

 • општа знања из математике, физике, термодинамике и механике флуида, на нивоу који се заснива на напредним уџбеницима, али обухвата и неке аспекте најновијих достигнућа у области студија,
 • познавање принципа и детаља организације и функционисања термотехничких, хидро и термоенергетских система, затим мотора и моторних возила, као и основа саобраћајног машинства,
 • разумијевање фундаменталних структура основних и помоћних компоненти и цјелина, процеса и функционисања у оквиру датог окружења,
 • познавање начина њихове практичне имплементације и могућности примјене за рјешавање конкретних проблема,
 • теоретска и практична знања из области енергетског и саобраћајног машинства, неопходних за почетак рада на пословима везаним за развој, експлоатацију и одржавање, уз коришћење расположивих, рачунаром подржаних технологија,
 • систематичан и дисциплинован приступ рјешавању проблема у оквиру животног циклуса енергетских и саобраћајних система, базираних на интеракцији система и окружења,
 • пројектовање и развој рјешења у задатом домену коришћењем техника и дисциплина енергетског и саобраћајног инжењерства, уважавајући не само техничке, већ и етичке, друштвене, законске и економске норме и аспекте,
 • препознавање значаја реализације постављених циљева и рокова завршетка планираних активности, комуникације и тимског рада, идентификацију и усклађивање конфликтних пројектних циљева и ситуација и налажење прихватљивих компромиса у оквиру расположивих ресурса и оквира (трошкови, еколошки захтјеви, захтјеви везани за одрживи развој, вријеме, људски ресурси итд.).

 

 1. Специјалистичка знања и вјештине, која укључују:

за смјер Термотехника:

 • теоријска и практична знања за економично коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја,
 • унапрјеђење енергетске ефикасности у индустрији и зградарству, кроз смањење губитака и учешћа властите потрошње, смањење емисије гасова стаклене баште и утицаја енергетских система на окружење,
 • пројактовање система гријања, вентилација и хлађења,
eis1
eis2
 • порјектовање, развој и експолатација система базираних на обновљивим изворима енергије, као што су топлотне пумпе, системи који користе биомасу, соларну енергију, итд.
 • пројактовање, развој и експолатација мањих когенерацијских система,
 • фундаментална и детаљна знања о системском приступу и примјени адекватних техника у свим фазама животног циклуса термотехничких постројења,
 • коришћење савремених метода пројектовања технолошких цјелина, уз помоћ рачунаром подржаних технологија и алата за пројектовање, кодирање, тестирање, интеграцију, поновно коришћење и одржавање,
eis3
eis4
 • пројектовање у оквиру групе проблема везаних за избор саставне термотехничке основне и помоћне опреме, као и захтјевима везаним за њихово функционисање у свјетлу концепта одрживог развоја,
 • једноставније анализе и оптимизацију рјешења инжењерских проблема у оквиру термотехнике, уз узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних критеријума;
 • анализу и оптимизацију топлотних шема, кроз познавање метода и алата а на бази рачунаром подржаног пројектовања технолошких процеса, режима рада и система одржавања, ревитализације, реконструкције и модернизације постојећих термотехничких постројења, као и њиховог уклањања након истека продуженог радног вијека;
 • знања за управљање топлотном енергијом и њеном рационалном трошењу, уз развој и имплементацију потребних симулационих система,
 • развој сервисних, мрежних и дистрибуираних апликација и система управљања и регулације термотехничких система, постројења и припадајуће опреме,
 • пројектовање и имплементацију механизама за сигурност и безбједност рада термотехничких система, са пратећим мониторингом на здравље људи и животно окружење,
eis8
eis9
eis10
 • обављање сложених програмерских задатака и вођење програмских тимова, као и инсталисање, конфигурисање и одржавање оперативних система и праћење њихових перформанси.
 • анализе пројектне документације,
 • пројектовање и реализација помоћних система на термотехничким објектима и система за рад у реалном времену,
 • знања о утицају на окружење, те њиховим мониторингом и основама за пројектовање, реализацију и симулацију система за њихово ублажавање и неутралисање,
 • теоријска и практична знања о CFD технологијама.

 

за смјер Хидро и термоенергетика:

 • теоријска и практична знања за економично коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја,
 • унапрјеђење енергетске ефикасности кроз смањење губитака и учешћа властите потрошње, смањење емисије гасова стаклене баште и утицаја енергетских система на окружење,
 • фундаментална и детаљна знања о системском приступу и примјени адекватних техника у свим фазама животног циклуса хидро и термоенергетских постројења (планирање, инжењеринг пројектних подлога и захтјева, пројектовање, изградња компоненти и монтажа, подешавања и пробни рад, гарантна и експлоатациона тестирања, експлоатација и одржавање, реконструкција, ревитализације и модернизација, уклањање или промјена намјене), неопходних за развој и реализацију квалитетног производа (електричне и топлотне енергије, технолошке паре) у различитим доменским областима (електроенергетски систем, аутономни системи, дистрибуирани системи, индустријски и процесни системи),
eis13
eis14
 • коришћење савремених метода пројектовања технолошких цјелина, уз помоћ рачунаром подржаних технологија и алата за пројектовање, кодирање, тестирање, интеграцију, поновно коришћење и одржавање,
eis15
eis16
 • пројектовање у оквиру групе проблема везаних за избор саставне хидро и термоенергетске основне и помоћне опреме, као и захтјевима везаним за њихово функционисање у свјетлу концепта одрживог развоја (израда енергетских биланса, стратешка планирања хидро и термоенергетских објеката, оптимизацију избора локација, израду ситуационих планова размјештаја појединих цјелина, избор опреме и сл.),
eis17
eis18
 • вишекритеријумску анализу, са коришћењем база података и имплементацијом система заснованих на коришћењу информационих технологија, уз примјену отворених и комерцијалних система за управљање датим базама података,
 • једноставније анализе и оптимизацију рјешења инжењерских проблема у оквиру хидро и термоенергетике, уз узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних критеријума;
eis19
eis20
 • анализу и оптимизацију топлотних шема, кроз познавање метода и алата а на бази рачунаром подржаног пројектовања технолошких процеса, режима рада и система одржавања, ревитализације, реконструкције и модернизације постојећих термоенергетских постројења, као и њиховог уклањања након истека продуженог радног вијека;
 • знања за управљање електричном и топлотном енергијом (и технолошком паром) и њеном рационалном трошењу, уз развој и имплементацију потребних симулационих система,
 • развој сервисних, мрежних и дистрибуираних апликација и система управљања и регулације хидро и термоенергетских система, постројења и припадајуће опреме,
 • пројектовање и имплементацију механизама за сигурност и безбједност рада хидро и термоенергетских система, са пратећим мониторингом на здравље људи и животно окружење,
 • обављање сложених програмерских задатака и вођење програмских тимова, као и
 • инсталирање, конфигурисање и одржавање оперативних система и праћење њихових перформанси,
 • анализе пројектне документације, тако да могу да одреде величину, локацију,
 • издржљивост и међусобне односе приказаних дијелова и система базираних на коришћењу метода техничке дијагностике,
 • пројектовање и реализација помоћних система на хидро и термоенергетским објектима и система за рад у реалном времену,
 • знања о утицају на окружење, те њиховим мониторингом и основама за пројектовање, реализацију и симулацију система за њихово ублажавање и неутралисање,
 • теоријска и практична знања о CFD технологијама.
eis23
eis24

за смјер Саобраћајно машинство:

 • теоријска и практична знања за економично коришћење мотора и моторних возила у складу са принципима одрживог развоја,
 • унапређење енергетске ефикасности кроз смањење губитака и учешћа властите потрошње, смањење емисије гасова стаклене баште и утицаја саобраћајних система на окружење,
 • фундаментална и детаљна знања о системском приступу и примјени адекватних техника у свим фазама животног циклуса мотора и моторних возила,
eis25
eis27
 • коришћење савремених метода пројектовања технолошких цјелина, уз помоћ рачунаром подржаних технологија и алата за пројектовање, кодирање, тестирање, интеграцију, поновно коришћење и одржавање,
 • пројектовање у оквиру групе проблема везаних за избор саставне основне и помоћне опреме на моторним возилима, као и захтјевима везаним за њихово функционисање у свјетлу концепта одрживог развоја,
 • једноставније анализе и оптимизацију рјешења инжењерских проблема у оквиру саобраћајног машинства, уз узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних критеријума;
 • знања за управљање саобраћајном логистиком, уз развој и имплементацију потребних симулационих система,
 • развој сервисних, мрежних и дистрибуираних апликација и система управљања и регулације мотора и моторних возила и припадајуће опреме,
 • пројектовање и имплементацију механизама за сигурност и безбједност рада саобраћајних система, са пратећим мониторингом на здравље људи и животно окружење,
 • обављање сложених програмерских задатака и вођење програмских тимова, као и инсталисање, конфигурисање и одржавање оперативних система и праћење њихових перформанси,
 • анализе пројектне документације, тако да могу да одреде величину, локацију, издржљивост и међусобне односе приказаних дијелова и система базираних на коришћењу метода техничке дијагностике, као и савремених метода одржавања према стању и према поузданости,
 • пројектовање и реализација помоћних система на моторима и моторним возилима и система за рад у реалном времену,
 • знања о утицају на окружење, те њиховим мониторингом и основама за пројектовање, реализацију и симулацију система за њихово ублажавање и неутралисање,
 • теоријска и практична знања о CFD технологијама.

 

 1. Способност примјене знања и разумијевања, која подразумијевају да:

 • може да процијени сложеност проблема у области енергетског и саобраћајног машинства,
 • зна да одабере релевантне аналитичке методе и методе моделовања, симулације и оптимизације,
 • има способност да специфицира реалне проблеме из праксе гдје област енергетског и саобраћајног машинства представља дио рјешења,
 • може да брзо постане фамилијаран са новим рјешењима и апликацијама,
 • има увид у могуће области примјене стечених знања,
 • може да препозна проблем и идентификује могућа рјешења,
 • зна да искористи и примијени стечена знања у оцјени и поређењу одговарајућих техничких и технолошких рјешења у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства,
 • може да демонстрира своја знања у области моделовања, архитектуре система и коришћења расположивих алата за пројектовање,
 • познаје све фазе изградње и одржавања сложених система,
 • приликом пројектовања узме у обзир захтјеве и потребе корисника,
 • је у могућности да одабере одговарајуће окружење потребно за рјешење проблема,
 • зна да професионално креира и тестира системе,
 • се лако прилагођава постојећим рјешењима,
 • може да анализира, изабере и класификује техничка рјешења у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства,
 • може да интегрише различите технологије у рјешењима у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства и примијени их у истим,
 • може да пројектује рјешења у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства, базирана на новим, расположивим технологијама,
 • може да анализира постојећа и пројектује и дизајнира нова техничка рјешења у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства,
 • може да реконструише постојеће системе у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства и у реконструкцији примијени нове технологије.

 

 1. Способност доношења судова

 • комбиновањем теорије и праксе у циљу рјешавања проблема,
 • коришћењем свих расположивих извора информација, евентуалних конфликата и тежинског вредновања на нивоу израде елабората и студијских анализа, на основу којих могу да доносе закључке, који укључују промишљање релевантних друштвених, научних и етичких питања
 • пројектовањем и извођењем експеримената, интерпретација резултата и извођење закључака,
 • разумијевањем савремених релевантних технолошких достигнућа и њихова примјена,
 • познавањем утицаја рјешења у области изучавања на друштво и окружење,
 • посједовањем професионалне етике, одговорности и поштовање норми понашања у пракси,
 • узимањем у обзир предефинисаног стања економије, законске легислативе и праксе,
 • разумијевањем пословне политике, ризика и ограничења,
 • рјешавањем проблема на економичан начин,
 • добру процјену и анализу коштања и продуктивности,
 • креирањем адекватних рјешења на основу расположивих ресурса.
 • препознавањем и праћење технолошких трендова у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства у датом окружењу,
 • тумачењем посљедице примјене одређених техничких и технолошких рјешења секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства.

 

 1. Вјештину комуницирања, што укључује:

 • добру комуникацију са колегама и корисницима,
 • способност презентовања идеја и предлагања рјешења,
 • добар тимски рад,
 • способност писаног и усменог презентовања властитих професионалних активности и резултата за специјалисте у истој стручној области,
 • способност писаног и усменог презентовања властитих професионалних активности и резултата за аудиторијум који нема специјалистичка знања у области,
 • способност комуникације у тимовима са хетерогеним специјалистичким саставом,
 • способност писања једноставније пројектне документације,
 • способност да користи стручну литературу на енглеском или неком другом свјетском језику,
 • могућност разумијевања информације и њиховог интерпретирања у контексту приступа проблемима у секторима термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства,
 • способност да објасни и интерпретира појаве и процесе које се дешавају у системима које обухватају сектори термоенергетике, термотехнике и саобраћајног машинства имајући у виду трендове у развоју и примјени технологија.