(16‐Б50ТЕ1) Технички енглески језик I

Назив предмета

ТЕХНИЧКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50ТЕ1

Обавезни

V

2 В

1

Наставници

Сања Маглов

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Енглески језик II

Положени испит

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти унаприједе језичке вјештине професионалне комуникације помоћу вјежби слушања и конверзације о разним техничким темама, да прошире и усвоје релевантан вокабулар који се односи на стручни енглески језик из области машинства и инжењерства уопште, те прошире знања из граматике енглеског језика.

Исход учења

Студенти треба да овладају језичким вјештинама и основним појмовима везаним за стручни енглески језик из области машинства, обнове и прошире знања из граматике, те унаприједе усмену и писмену комуникацију која одговара средњем нивоу знања страног језика. Код студената треба да се развије осјећај за продуктивни индивидуални и колективни рад у настави страног језика и ослободи их, колико је то могуће, инхибиције при његовој употреби.

Садржај предмета

1.Introduction to English for Specific Purposes. Drawings. Passive. 2. Design development, phases and procedures. Verbs used in technical design. Design problems and solutions. 3.Locating and setting out. Dimensions of circles (Pipe dimensions). 4. Horizontal and vertical measurements. Adjective and noun pairs for measurements. 5. Dimensional accuracy. Precision. Phrases related to scale and tolerance. 6. Numbers and calculations. Area, size, mass. 7.Measurable parameters. Review. 8.Test. 9.Materials. Green technology and recycling. Verbs consist of, comprise, made of,made from, made out of. 10 Steel. Non‐ferrous metals. Compounds. 11. Material properties. Qualityissues. Compounds of resistant. Adverbs of degree. 12. Working metal. Heat treating metal. Participlesa sadjectives. 13. Material formats. 3D component features. Describing positions of assembled components. Prepositions. 14. Machining. Assessing manufacturing techniques. Phrases for describing suitability. 15. Test.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе: групни и тимски рад; индивидуални рад (презентације и домаће задаће), консултације.

Литература

  • Ibbotson, Mark. Professional English in Use – Engineering, Cambridge University Press, 2009.

  • Ibbotson, Mark. Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2008.

  • Murphy, Raymond. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.

  • Милићевић, Јован. Речник машинске технике, Енглеско-српски – Српско-енглески, Грмеч, 2001.

Облици провјере знања

Два колоквијума (теста) или интегрални колоквијум бодовно еквивалентан колоквијумима у току семестра и завршни усмени испит.
Домаће задаће
5 бод.
Колоквијум 1
20 бод.
Завршни испит
50 бод.
Активност на настави
15 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Сања Маглов

Огласна табла