(16‐Б51НПО) Неконвенционални поступци обраде

Назив предмета

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б51НПО

Изборни

V

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознати студенте са физикалним основама неконвенционалних обрада са скидањем материјала, њиховим технолошким могућностима и ограничењима. Оспособити студенте да, у рјешавању производних задатака, користе предности ових поступака обраде при пројектовању производа и технолошких поступака, посебно у обради тешкообрадивих материјала и предмета сложене конфигурације. Обучити студенте да комбинују конвенционалне и неконвенционалне поступке обраде у циљу постизања високе продуктивности.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:за дефинисани производни задатак, према критеријуму материјала, величине серије, захтијеване тачности и квалитета обраде, изврши правилан избор врсте неконвенционалног поступка обраде,пројектује технологију израде производа за поједине врсте неконвенционалних поступка обраде,дефинише најповољније режиме и услове обраде за изабрану врсту обраде,користи предности хибридних поступака обраде.

Садржај предмета

Подјела, примјена и заједничке карактеристике неконвенционалних поступака обраде.Електроерозиона обрада – физикалне основе процеса, обрада пуном и жичаном електродом,параметри обраде, економичност обраде, примјена. Обрада воденим млазом и абразивним воденим млазом‐принцип обраде, параметри обраде, абразивна средства, економичност обраде, подручје примјене. Обрада ласером – карактеристике ласерског снопа, принцип и параметри обраде, подручје примјене, економичност обраде. Обрада плазмом‐принцип обраде,начини резања плазмом, параметри обраде, подручја примјене. Гасно сјечење метала.Електрохемијска обрада – принцип обраде, радне карактеристике, примјена. Хемијска обрада.Обрада ултразвуком – принцип обраде, технолошке карактеристике, примјена. Обрада електронским снопом. Обрада јонским снопом. Хибридни процеси обраде (електрохемијски и термички) и њихова примјена у производњи савремених производа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израдапројектног рада. Консултације. Посјете фирмама.

Литература

  • Гостимировић М., Неконвенционални поступци обраде, ФТН Нови Сад, 2012.

  • Валенчић Ј., Орбанић Х., Крамар Д., Јункар М.: Алтернативне технологије, Факултета за стројништво, Љубљана, 2012.

  • Mиликић Д.: Нeкoнвeнциoнaлни поступци обраде, приручник за студиje и праксу, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002.

  • Лазаревић, Д., Радовановић, М.: Неконвенционалне методе – обрада одношењем, MF, Ниш, 2002.

  • El‐Hofy H., Advanced Machining Processes, Nontradicional and hibrid machining processes, McGraw‐Hill Professional, 2005.

  • Глобочки‐Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вјежби, 2015.(материјал у електронској форми)

Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда семинарског рада и завршни испит на крају семестра.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
15 бод.
Завршни испит
50 бод.
Пројектни рад
15 бод.
Колоквијум 2
15 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.

Огласна табла