(16‐Б51МТ1) Моторна возила I

Назив предмета

МОТОРНА ВОЗИЛА I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б51МТ1

Изборни

V

3 П + 2 В

6

Наставници

Проф. др Александар Милашиновић

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Meхaникa I, Meхaникa II и Meхaникa III
Положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у проблематику динамике возила, првенствено у специфичности контакта између точка и тла. Студенти се такође упознају са специфичностима укључивања система погона и кретања возила у једну цјелину.

Исход учења

Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које су у функцији анализе и карактеристика контакта кретач-тло. Студенти стичу основну оспособљеност за компетентан приступ усклађивању погонских агрегата и елемената трансмисије. Такође спознају кључне факторе који дефинишу перформансе, управљивост, стабилност и општи концепт возила са точковима као кретачима.

Садржај предмета

Основни појмови – Возило као динамички систем; силе, моменти, отпори кретања; Карактеристике тла и кретача. Котрљање точка. Приањање. Клизање. Тежиште возила. .Отпори кретању возила. Динамичке реакције тла. Граничне перформансе возила. Вучни биланс возила. Избор мотора за возило. Дијаграм вуче. .Динамичка карактеристика возила. Биланс снаге. Убрзање возила (вријеме и пут убрзања). Одређивање главног преносног односа. Одређивање преносних односа у осталим степенима преноса. Утицај преносног односа на вучно-динамичке карактеристике. Кочење моторних возила. Силе које дјелују на кочено возило. Показатељи кочних својстава и дијаграм кочења. Стабилност возила. Понашање возила на точковима на путу. Кинематика закретања. Силе на управљаним точковима. Силе које дјелују на возило при закретању.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, вјежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија основне информације. На вјежбама студенти стичу практична знања и вјештине. Студенти израђују самосталне семинарске задатке који обухватају и интегришу стечена знања.

Литература

  • Јанковић, Д., Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б.: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001.,

  • Симић, Д.: Моторна возила, Научна књига, Београд, 1988.,

  • Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 2: System Design, Springer, 2009.

  • Jazar, Reza N.: Vehicle Dynamics, Springer, New York, 2008.

Облици провјере знања

Семинарски рад, 20 бодова, два колоквијума, по 30 бодова (укупно 60 бодова), завршни испит 20 бодова, Пролазна оцјена за укупно 51 бодова.
Похађање наставе
5 бод.
Колоквијум 1.
35 бод.
Завршни испит
25 бод.
Активност на настави
Колоквијум 2.
35 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Проф. др Александар Милашиновић