(16‐Б3ОМА3) Математика III

Назив предмета

MAТЕМАТИКА III

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

III

3П + 3В

7

Наставници

Др Данијал Романо, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Математика II

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да студент овлада концептима и алатима Векторске анализе, Комплексне анализе те Теорије вјероватноће и примјењене статистике с нагласком на примјену.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће стећи знања из математичкеанализе која су му неопходна за савладавање наставних садржаја из стручних предмета. Исто тако, студент ће стећи потребно знање из математике за даље усавршавање и без потешкоћа ће математику примјењивати на рјешавање конкретних проблема.

Садржај предмета:

  • Тема 1. Векторска анализа.

  • Тема 2. Криволинијски интеграли и површински интеграли

  • Тема 3. Комплексна анализа. Својствене вриједности.

  • Тема 4. Теорија вјероватноће и примјењена статистика

Методе наставе и савладавања градива:

Предавање и рачунске вјежбе, учење и самостална израда припремних и испитних задатака,консултације.

Литература:

  • Иван Слапничар: Математика 2 (Доступно на адереси: http://lavica.fesb.hr/mat2/)

  • М. Ћелић: Математика 2, Машински факултет, Бања Лука,1997.

  • М. Ушћумлић , М. Трифуновић , П. Миличић: Елементи више математике 2, Београд ,2002.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Два колоквијума или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима и усмени испит.

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

50 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Овјера предмета (потписом наставника у индексу) условљена је са минимално 80% присустава на предавањима и вјежбама.

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Данијал Романо, ред. проф

Документи

Огласна табла