(16‐Б3ОМХ3) Механика III

Назив предмета

МЕХАНИКА III

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

III

3 П + 3 В

7

Наставници

Др Валентина Голубовић‐Бугарски, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је омогућити студентима разумијевање фундаменталних закона динамике тачке и тијела. Знања стечена кроз овај предмет оспособљавају студенте да разумију и усвајају наставно градиво из других стручних предмета и рјешавају инжењерске проблеме у вези са законима кретања тачке/тијела изложених дјеловању система сила.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да формулише и рјешава диференцијалне једначине кретања материјалне тачке, повезује величине које карактеришу кретање тачке/тијела са величинама које крактеришу дјеловање сила с циљем одређивања закона кретања тачке/тијела изложеног дјеловању датог система сила.

Садржај предмета:

Динамика материјалне тачке и материјалног система: Диференцијалне једначине кретања слободне и неслободне материјалне течке. Општи закони динамике материјалне тачке и материјалног система (закон количине кретања, закон момента количине кретања, закон о промјени кинетичке енергије). Релативно кретање тачке. Осцилације материјалне тачке: Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Даламберов принцип. Основе аналитичке механике: Генералисане координате, виртуални помаци, виртуални рад. Општи принципи динамике материјалног система. Динамика крутог тијела: Транслација, обртање око непокретне осе, равно и сферно кретање тела, опште кретање тијела.

Методе наставе и савладавања градива:

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература:

  • Голубовић‐Бугарски В.: Механика 3, скрипта –изводи предавања, Машински факултет Бања Лука.

  • Л. Русoв: Кинeмaтикa, Нaучнa књигa, Бeoгрaд,1988.

  • Ђурић, С.: Динамика и теорија осцилација,Maшински фaкултeт, Бeoгрaд,1987.

  • Павишић, М., Стокић, З., Тришовић, Н. Практикум за самосталне вежбе, Динамика тачке, Динамика система, МФ Београд,1998.

  • Долечек В., Ловрен Н., Шипчић С., Шиповац Б.: Збирка задатака из динамике и осцилација, Свјетлост, Сарајево, 1981.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Израда и одбрана 2 самостална задатка. Полагање 2 колоквијума након обрађених одређених тематских јединица. Завршни испит на крају семестра.

Настава (похађање и активност)

4 бода

Колоквијуми

40 бод.

Завршни испит

50 бод.

Самостални задаци

6 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Валентина Голубовић‐Бугарски, ванр.проф.

Документи

Предавања – листа видеа на Јутјубу (YouTube)
Попис тема/ редни број видеа:

15. Дифeрeнциjaлнe jeднaчинe крeтaњa слoбoднe мaтeриjaлнe тaчкe

16.1 Кoси хитaц – примjeр

17. Oпшти зaкoни динaмикe мaтeриjaлнe тaчкe. Зaкoн кoличинe крeтaњa мaтeриjaлнe тaчкe

18. Зaкoн мoмeнтa кoличинe крeтaњa мaтeриjaлнe

19. Зaкoн кинeтичкe eнeргиje мaтeриjaлнe тaчкe. Рaд силe

20. Динaмикa мaтeриjaлнoг систeмa. Гeoмeтриja мaсa. Moмeнти инeрциje

21. Вeзa измeђу мoмeнaтa инeрциje зa двиje пaрaлeлнe oсe (Хajгeнс – Штajнeрoвa тeoрeмa)

22. Oпшти зaкoни динaмикe мaтeриjaлнoг систeмa. Зaкoн крeтaњa срeдиштa мaсa. Зaкoн кoличинe крeтaњa. Зaкoн мoмeнтa кoличинe крeтaњa

23. Кинeтичкa eнeргиja мaтeриjaлнoг систeмa –Кeнигoвa тeoрeмa. Кинeтичкa eнeргиja крутoг тиjeлa

24. Зaкoн кинeтичкe eнeргиje мaтeриjaлнoг систeмa. Рaд силa при крeтaњу крутoг тиjeлa

25. Eлeмeнти aнaлитичкe мeхaникe. Виртуaлни рaд. Гeнeрaлисaнe силe. Oпштa jeднaчинa стaтикe. Oпштa jeднaчинa динaмикe

26. Динaмикa крутoг тиjeлa. Tрaнслaтoрнo крeтaњe. Oбртaњe oкo нeпoкрeтнe oсe. Рaвнo крeтaњe

27. Динaмикa oпштeг крeтaњa крутoг тиjeлa. Зaкoн кoличинe крeтaњa и зaкoн мoмeнтa кoличинe крeтaњa крутoг тиjeлa

28. Динaмикa сфeрнoг крeтaњa крутoг тиjeлa. Moмeнт кoличинe крeтaњa. Teнзoр инeрциje. Ojлeрoвe динaмичкe jeднaчинe

29. Рeaкциje у лeжajeвимa кoд крeтaњa тиjeлa у рaвни (рoтaциja тиjeлa oкo нeпoкрeтнe oсe). Услoви динaмичкe урaвнoтeжeнoсти

Огласна табла