(16‐Б50ТОР) Технологија обраде резањем

Назив предмета

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50ТОР

Обавезни

V

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ прeдмeтaje упознати студенте са теоријом резања, појединачним поступцима обраде резањем и њиховој оптималној примјени; пружити основна знања о савременим поступцима резања; подстицати самосталан рад и кретивност студената у примјени стечених знања у рјешавању практичних проблема.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:идентификује основне процесе и феномене који се јављају у процесу обраде резањем,успостави њихову међусобну зависност и управља тим процесима,идентификује поједине поступке резања и анализира услове обраде,разумије међусобне односе и условљеност између поступка обраде, алата и обрадног система,дефинише геометрију алата за поједине операције обраде,дефинише оптималне режиме обраде за сваки од поступака обраде резањем,правилним пројектовањем фаза израде, рјешава реалне проблеме из производне праксе.

Садржај предмета

Увод у технологију обраде резањем; системи и процеси у обради резањем. Савремени правци развоја технологије резања. Мјерење и контрола у процесу обраде. Општа теорија резања –формирање струготине, механика резања, термодинамика резања, средства за хлађење и подмазивање, трибологија резања, квалитет обраде. Технологичност и обрадивост материјала.Моделирање процеса примјеном плана експеримента. Разрада појединих поступака обраде резањем (стругање, бушење, глодање, брушење, рендисање, провлачење, хоновање,суперфиниш) и избор најповољнијих режима обраде, алата и услова обраде. Сува и полусува обрада (Dryandsemi‐ drymachining). Увод у високобрзинску обраду (Highspeedmachining) и тешку (тврду) обраду (Hardmachining).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе. Израда пројектних задатка и њихова практична реализација, консултације.

Литература

  • Глобочки‐Лакић Г.: Обрада метала резањем ‐ теорија, моделирање и симулација, Машински факултет Бања Лука, 2010.

  • Globočki Lakić G., KramarD., Kopač J.: Metal cutting‐theory and applications, Mašinski fakultet Banja Luka i Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2014.

  • Čuš F.: Postopki odrezavanja, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2009.

  • Миликић Д., Гостимировић М., Секулић М.: Основе технологије обраде резањем, ФТН, Нови Сад, 2008.

  • Лазић М., Недић Б., Митровић С.: Технологија обраде резањем, избор режима обраде, Машински факултет Крагујевац, 2002.

  • Smith G.T.: Cutting tool technology, Industrial Handbook, Springer, Southampton Solent University, Southampton, U.K., Springer‐Verlag London, 2008.

  • Grzesik, W.: Advances machining processes of metallic materials, Theory, Modeling and Applications, Elsevier, 2008.

Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда пројектног рада и завршни испит на крају семестра.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
15 бод.
Завршни испит
50 бод.
Пројектни рад
5 бод.
Колоквијум 2
15 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.