(16‐Б20МХ2) Механика II

Назив предмета

МЕХАНИКА II

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

II

2 П +2 В

5

Наставници

Др Валентина Голубовић‐Бугарски, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је омогућити студентима разумијевање фундаменталних закона кретања тачке и тијела. Знања стечена кроз овај предмет оспособљавају студенте да разумију и усвајају наставно градиво из других стручних предмета и рјешавају инжењерске проблеме у вези са геометријом кретања, брзинама и убрзањима тијела/тачака при кретању.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да формулише и рјешава инжењерске проблеме у вези са кинематиком тачке и крутог тијела: студент формулише законе кретања тијела/тачке и израчунава њихове брзине и убрзања.

Садржај предмета:

Кинематика тачке: Дефиниција брзине и убрзања тачке. Брзина и убрзање тачке у Дакартовим,поларним, природним и сферним координатама. Пређени пут. Кинематика крутог тијела:Транслаторно кретање. Обртање око непокретне осе. Равно кретање тијела. Тренутни пол брзина и убрзања равне фигуре. Сферно кретање тијела. Опште кретање тијела. Сложено кретање тачке. Геометрија маса: Моменти инерције. Елипсоид инерције. Хајгенс‐Штајнерова теорема.

Методе наставе и савладавања градива:

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература:

  • Голубовић‐Бугарски В.: Механика 2, скрипта –изводи предавања, Машински факултет Бања Лука.

  • Л. Русoв: Кинeмaтикa, Нaучнa књигa, Бeoгрaд,1988.

  • Ђурић, С.: Кинeмaтикa,Maшински фaкултeт, Бeoгрaд,1990.

  • Милосављевић Д.: Кинематика, методичка збирка решених примера, Машински факултет Крагујевац,1995.

  • Долечек В., Пашић Х., Шиповац Б.: Збирка задатака из кинематике, Машински факултет Сарајево,1973.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Израда и одбрана 2 самостална задатка. Полагање 2 колоквијума, након обрађених одређених тематских јединица. Завршни испит на крају семестра.

Настава (похађање и активност)

4 бода

Колоквијуми

40 бод.

Завршни испит

50 бод.

Самостални задаци

6 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Валентина Голубовић‐Бугарски, ванр.проф.

Документи

Огласна табла