(16‐Б20МТ2) Материјали II

Назив предмета

МАТЕРИЈАЛИ II

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

II

2 П +2 В

5

Наставници

Др Ранко Зрилић, ред. проф. и Др Драгослав Добраш, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Материјали I

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да упозна студента са: грађом и особинама феро и неферо метала и легура,структурама и особинама керамичких, полимерних, композитних и аморфних материјала.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да на основу сазнања о хемијском саставу и структурној грађи; жељезних и нежељезних метала и легура, керамике, полимера, композита и аморфних материјала, на основу метода испитивања са и без разарања, одреди особине материјала и могућност њихове примјенљивости у одређеној машинској конструкцији.

Садржај предмета:

Фазни дијаграм жељезо‐угљеник. Структура и особине челика и ливених гвожђа. Микроструктура легура жељезо‐угљеник. Фазни дијаграм жељезо‐цементит (Fe‐Fe3C). Утицај осталих легирајућих елемената на особине и микроструктуру. Феро легуре: челици и ливена гвожђа – особине и структуре – њихова подјела према подручју примјене. ТТТ (IR–KH) дијаграми. Идентификација структура перлита, сорбита, трустита, беинита, мартензита. Неферометали и њихове легуре:Cu,Al,Ti,Mg,Pb,Zn,Ni. Структуре и особине керамичких материјала и њихова примјена. Структурне карактеристике полимерних материјала и њихова примјена. Композитни материјали, врсте и њихова примјена. Аморфни метали (метална стакла). Корозија метала, врсте и заштита од корозије.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература:

  • W.D.Callister,Jr.Materialscienceandengineering,JohnWiley&Sons,Inc.1994

  • Р. Липолд., А. Благојевић: Материјали у машинству, Глас, Бања Лука,1987.

  • Р. Зрилић: Кристализација – Фазни дијаграми стања, Бања Лука,1988.

  • В. Ђорђевић: Машински материјали, Универзитет у Београду,1999.

  • А. Благојевић, Р. Зрилић, Д. Добраш, Материјали у машинству, скрипта

Облици провјере знања и оцјењивање:

Израда семинарског задатка који се оцјењује. Два писмена колоквијума. Завршни испит је писмени и усмени.

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

40 бод.

Графички радови

10 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Студент мора да има одговарајуће знање из физике која се обрађује у основној и средњој школи,као и знања усвојена кроз положен предмет: Матерјали I

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Ранко Зрилић, ред. проф

Документи

Огласна табла