Технологија обраде деформисањем – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Јовица Илићасистент

Милија Крајишникдоцент

Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање теоријских знања из обраде метала пластичним деформисањем са циљем оспособљавања студента да у пракси примјени стечена знања при обради материјала деформисањем.

Исход учења

Студент је оспособљен да дефинише технолошке параметре (припремак, фазе деформисања, сила деформисања по фазама, деформациони рад тј. утрошак енергије. Оптимизовање фаза и метода деформисања.

Садржај предмета

Основе технологије деформисања. Основе теорије пластичног течења, напонско ни деформационо стање, тензори напона и деформација. Трибологија у процесу деформисања. Деформабилност. Пројектовања технологије обраде лима. Технологија раздвајања по отвореној и затвореној контури: одсијецање на маказама са равним и кружним ножевима, просијецање и пробијање, фино раздвајање. Технолошки поступци савијање, напонско-деформациона стања код савијања. Технологија дубоког извлачења, извлачење са редукцијом и без редукције дебљине лима. Дубоко извлачење са чврстим алатом, хидростатичко извлачењење и високобрзинско извлачење. Технологије запреминског деформисања. Ваљање, ваљање профила, шавних и бешавних цијеви, ротационо ваљање навоја и озубљења. Вучење профила и жице са стационарним и ротационим алатима. Ковање: слободно ковање и ковање у калупу. Истискивање: истосмјерно, противсмјерно, радијално, орбитално и комбиновано истискивање елемената. Утискивање на хладно и топло. Специфичне методе деформисања. Пројектовање технологија деформисања помоћу софтверских пакета (Catia и Simufact Forming).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе (рачунске, лабораторијске и практичне. Самостална израда графичких радова. Консултације.

Литература
 1. Шљивић, М.: Технологије пластичности I, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 1998.
 2. Шљивић, М., Радоњић, Р.: Технологије обраде лима, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 2009.
 3. Liewald, M., New Developments in Sheet Metal Forming, Institute for Metal Forming Technology, Universitat Stuttgart, Stuttgart, 2008.
Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума у току семестра, израда пројектног задатка, завршни усмени испит. Оцјена се добија сабирањем освојених бодова за планиране активности и провјерама знања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 и 2 (2x20) 40 бод.
Активност на настави Завршни испит 40 бод.
Пројектни задатак 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама