(16-Б10ТХФ) Техничка физика

Назив предмета

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

I

2 П +2 В

5

Наставници

Академик Драгољуб Мирјанић, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Оспособљавање студента за разумијевање и рјешавање проблема техничке физике неопходне за студије машинства, а који се односи на оптику, атомску и нуклеарну физику.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да уочава, формулише и рјешава проблеме из области оптике, атомске и нуклеарне физике, како за потребе студија тако и за потребе индустрије.

Садржај предмета:

Увод: Значај изучавања техничке физике за студиј машинства. Таласне особине електромагнетног зрачења (простирање, одбијање, преламање, интерференција, дифеакција, поларизација,интеракција ЕМЗ и средине, нејонизујуће зрачење, основи фотометрије, корпускуларне особине електромагнетног зрачења. Таласне особине честица, квантна природа зрачења, елементи квантне механике, рендгенско зрачење, молекулски спектри. Атомска језгра, природна радиоактивност, вјештачка радиоактивност, нуклеарне реакције, јонизујуће зрачење, посљедице дејства радиоактивног зрачења, заштита од радиоактивног зрачења. Елементарне честице,фундаменталне интеракције и основне елементарне честице.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунске и експерименталне вјежбе, самостална припрема за све облике провјере знања

Литература:

  • Ј. Шетрајчић, Д. Мирјанић, Биофизичке основе технике и медицине, АНУРС,2012.

  • И. Јањић, Д. Мирјанић, Ј. Шетрајчић, Општа физика и биофизика, Бања Лука,1993.

  • Д. Капор, С. Скубан, Физика, закони и формуле, Нови Сад,2008.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Урађене лабораторијске вјежбе и положена два колоквијума или интегрални писмени испит.

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

50 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Нема

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Академик Драгољуб Мирјанић, ред. проф.

Документи

Огласна табла