(16‐Б60ЗТО) Заваривање и термичка обрада (ПМ)

Назив предмета

ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б60ЗТО

Обавезни

VI

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Драгослав Добраш, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Материјали 1 и Материјали 2

Положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама: технологија спајања метала заваривањем,избора додатног материјала за заваривање, термичке обраде и контроле квалитета заварених спојева и основног материјала.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно одабрати поступак припреме и заваривања металних склопова уз истовремен правилан избор додатног материјала и термичке обраде. Такође,оспособљен је да зна пројектовати технологију заваривања, термичке обраде, те контролу заварених спојева и основног материјала.

Садржај предмета

Физички основи и класификација поступака заваривања. Теорија заваривачког лука. Ручно електролучно заваривање. Заваривање под прахом. Заваривање у заштитном гасу. Заваривање електричним отпором. Гасно заваривање. Специјални поступци заваривања. Додатни и помоћни материјали у заваривању – избор и захтјеви. Заваривачка опрема, уређаји и пристроји. Технике сродне завривању. Металургија заваривања челика. Заварљивост неких метала. Преглед и подјела поступака жарења. Побољшање обрадивости пластичном деформацијом и резањем код челика. Хомогенизационо и рекристализационо жарење. Уклањање заосталих напона.Нормализационо жарење. Каљење и поступци каљења. Врсте и значај побољшања на механичке особине и степен искоришћења челика. Површинско ојачавање, подјела и врсте поступака:цементација, карбонитрирање, нитроцементација и нитрирање – утицај на експлоатационе особине челика. Површинска каљења. Испитивање и контрола након заваривања и термичке обраде. Заштита на раду при извођењу термичке обраде и заваривања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература

  • Благојевић, А.: Заваривање, Машински факултет Бањалука,1990.

  • Пантелић, И.: Технологија термичке обраде I и II, Нови сад,1995.

  • Бајић, Б.: Електролучно заваривање у заштити активног и инертног гаса МИГ‐МАГ

  • Пашић, С.: Заштитни гасови за МИГ‐МАГ заваривање

  • Делић, Б.: Заваривање волфрамовом електродом – ТИГ

Облици провјере знања

За одабрани материјал студент треба да уради семинарски рад који обухвата избор поступка заваривања, додатног материјала и термичке обраде. Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује евалуацијом усвојених садржаја наставе на крају неких часова и оцјеном лабораторијских вјежби. Завршни испит је писмени и усмени.
Активност на настави
10 бод.
1. колоквијум
20 бод.
Завршни испит
40 бод.
Семинарски рад
10 бод.
2. колоквијум
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Драгослав Добраш, доцент