(16‐Б4ОМФ1) Механика флуида I

Назив предмета

МЕХАНИКА ФЛУИДА I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

3 П + 2 В

7

Наставници

Др Дарко Кнежевић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да студент савлада основне појмове и неопходне теоретске поставке теорије механике флуида са циљем стварања неопходних предуслова за успјешно праћење других предмета за које се захтијева предзнање из механике флуида. Студент се уводи у проблематику проучавања мировања и кретања флуида (течности и гасова), и треба да савлада основне једначине помоћу којих се рјешавају практични проблеми мировања и једнодимензионалног струјања флуида.

Исходи учења (стечена знања):

Студент добија јасну представу о начину описивања мировања и кретања флуида. Упознаје се са математичким моделима описа кретања и стања флуида, са посебним акцентом на проучавања једнодимензионалних струјања. Студент је оспособљен да самостално поставља и рјешава једначине за описивање конкретних случајева струјања у техничкој пракси.

Садржај предмета:

Увод (предмет проучавања механике флуида, особине флуида). Статика флуида (прорачун сила на равне и закривљене површине тијела уроњених у статички флуид, релативно мировање флуида). Увод у кинематику флуида (дефиниције основних појмова, једначина континуитета). Једнодимензионално струјање нестишљивог флуида (извод и примјена Бернулијеве једначине, једначине количине кретања и момента количине кретања). Енергетска једначина. Ламинарно струјање нестишљивог флуида између чврстих граница – примјена Њутновог закона вискозности. Струјање и губици у цјевоводима (прорачун простог и сложеног цјевовода). Једнодимензионално струјање стишљивог флуида (основне једначине, брзина звука, истицање гаса кроз млазнике).

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунарске вјежбе и консултације. Самостална рјешавање теоријских задатка.

Литература:

  • Предавања: Д. Кнежевић, А. Милашиновић: Механика флуида, Бања Лука, 2010.

  • Вјежбе: Збирке ријешених задатака (Чантрак и група аутора; Букуров и Цвијановић)

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова.За одабране типичне примјере из разних поглавља потребно је самостално ријешити домаће задатке.Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе

5 бод.

Kолоквијум 1

37 бод.

Завршни испит

21 бод.

Активност на настави

Kолоквијум 2

37 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Дарко Кнежевић, ванр. проф.

Огласна табла