(16‐Б61АМП) Аутоматизација производње

Назив предмета

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б61АМП

Изборни

VI

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Мирослав Рогић, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са савременим системима за аутоматизацију, управљања и надзора индустријских и неиндустријских процеса и система, као и принципима и алатима за развој и имплементацију таквих система.

Исход учења

Студент ће разумјети улогу система аутоматизације и функције његових компоненти Студент ће бити у стању да креира структуру система аутоматизације неопходну за управљање и надзор одређеног индустријског процеса, постројења или машине. На тај начин он ће бити у стању да користећи систем аутоматизације води, управља и оптимизује рад машине, постројења или комплексног индустријског постројења.

Садржај предмета

Дефиниција система аутоматизације, компоненте система, Кодирање информација (бинарно,дуално,BCD код,EIA и ISO код) Бар кодови и RFID. Управљачки системи (NC,PLC,IPC,) Увод у NCтехнику. Компоненте NC система (NC осе, хардвер, софтвер, врсте управљања, меморијски модули).NC програм (структура, синтакса и семантика,DIN66025/ISO6983 наредбе, нулте и референтне тачке). Систематика алата за NC машине (врсте, избор и подешавање алата, каталози алата, системи за идентификацију и измјену алата, мјерење и контрола алата). Програмибилни логички контролери (функција, структура). Програмибилни логички контролери (програмирање,умрежавање).LAN– локалне мреже (технике преноса, преносни медији, топологије, приступни поступци, протоколи, брзине преноса,ISO/OSI модел,gateway и bridge). Индустријски LAN–примјери индустријских басева (ASI,PROFIBUS,INTERBUS,CANBUS и др.). Сигурносне мреже.Аквизиција сигнала, надгледање и процесирање догађаја. Управљање процесима, прикупљање података из индустријских процеса. Визуализација процеса,HMI и SCADA системи. Прорачуни и извјештаји, специјалне функције. Телеметрија,HMI и MMI интерфејси.WEB орјентисани системи.Безбједност у системима за надгледање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског задатка.

Литература

  • Рогић, М.: Аутоматизација производних процеса, скрипта, Машински факултет Бањалука, 2007.

  • Kief, B. H.: NC/CNC Handbuch 2007/2008, Hanser, 2013.

  • Wollert, F.: Mikrorechner und Automatisierungstechnik, Technische Universitaet Graz, 2005.

  • Bender, K., Schiller F.: Automatisierungstechnik, Technische Universitaet Muenchen, 2006.

Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена лабораторијских вјежби, оцјена колоквија, усмени испит.
Похађање наставе
5 бод.
Семинарски задатак
30 бод.
Завршни испит
20 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум
40 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Мирослав Рогић, ред. проф.

Огласна табла