(16‐Б3ОЕТХ) Електротехника

Назив предмета

EЛEКТРOТEХНИКA

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

III

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Тихомир Латиновић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

У оквиру овог предмета студенти се упознају са могућностима које су од користи у потпунијем савладавању комплексних техничких проблема који укључују сегменте електротехнике и електричних машина и стичу знања неопходна за тимски рад при рјешавању таквих проблема.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да може правилно планирати употребу и експлоатисати неопходна знања из електротехнике. Та знања су му неопходна у даљем раду као основ да би могао да користи разне електротехничке склопове у комбинацији са машинским.

Садржај предмета:

Електростатика (Електростатичко поље. Вектор електричног поља. Електрични флукс. Гаусов закон.Електрични потенцијал. Веза потенцијала и вектора), Истосмјерне струје (Вектор густине струје J.Интензитет струје I. Омов закон. Кирхофова правила. Методе за рјешавање електричних мрежа. Метода потенцијала чворова. Теорема суперпозиције. Тевененова и Нортонова теорема, Теорема максималне снаге, Методе за прорачун истосмјерних кола), Електромагнетизам, Наизмјеничне струје и вишефазна кола,Мостне методе, Феромагнетици у наизмјеничним колима, Електромагнет, Пригушница, Трансформатор,Обртна магнетна поља, Истосмјерни мотори и генератори, Асинхрони Мотори, Синхрони генератори,Електрично покретање и избор мотора.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература:

  • Латиновић Т., Прша М: Електротехника и електричне машине, Универзитетски уџбеник, Машински факултет Бањалука, 2013.

  •  Б. Д. Поповић: Основи електротехнике 1 и 2, Наука, Београд, 1994.

  • Н. Пекарић‐Нађ, В. Бајовић: Збирка решених испитних задатака, Грађевинска књига, Београд, 1996.

  • J. D. Kraus: Electromagnetics, McGrawHill, 1991.

  • Др Јозо Пралас: Електротехника, Универзитет Црне Горе, Подгорица 2000.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Два колоквијума се вреднују по 20 поена, присуство настави 5 поена, Семинарски рад 10 поена, а завршни испит до 45 поена. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави

5 бод.

Kолоквијум 1

20 бод.

Завршни испит

45 бод.

Семинарски рад

10 бод.

Kолоквијум 2

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Тихомир Латиновић, доцент

Документи

Огласна табла