(16‐Б3ОМЕ1) Машински елементи I

Назив предмета

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

III

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Милан Тица, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Отпорност материјала

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне методе прорачуна, димензионисања и обликовања машинских елемената, са посебним акцентом на елементе за везу.

Исходи учења (стечена знања):

По стеченом знању из овог предмета, студент ће бити оспособљен да димензионише, врши избор материјала, облика и димензија за машинске елементе за везу.

Садржај предмета:

Увод. Општа дефиниција машинских елемената. Стандардизација и стандардни бројеви. Површинска храпавост. Толеранције. Утицај температуре на промјену налијегања. Мјерни ланци. Основна механичка својства материјала машинских елемената. Оптерећења машинских елемената (врсте,поријекло, расподјела, промјењивост током времена). Понашање машинских елемената под дејством оптерећења (напрезања, напони и деформације). Концентрација напона. Статичка чврстоћа. Замор материјала. Динамичка издржљивост, трајна и временски ограничена, при сталном и промjењивом режиму оптерећења. Утицаји на динамичку издржљивост машинских елемената. Радни, критични,дозвољени и рачунски напони. Сигурност машинских елемената. Машински спојеви (везе), врсте спојева. Завртањске везе. Групне завртањске везе. Навојни преносници. Закивци. Заварени спојеви.Пресовани спојеви. Опруге.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектних задатака (графичких радова)и консултације.

Литература:

  • Милтеновић, В.: Машински елементи, облици, прорачун, примена, Ниш, 2009.

  • Милтеновић, В.: Машински елементи, табеле и дијаграми, Ниш, 2009.

  • Огњановић, М.: Машински елементи, Машински факултет, Београд,2008.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи излази на завршни усмени испит. Такође се оцјењује присуство и активност на настави,као и израда пројектних задатака.

Настава (похађање и активност)

5 бод.

Колоквијуми

40 бод.

Завршни испит

40 бод.

Самостални задаци

15 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Милан Тица, доцент

Документи

Огласна табла