(16‐Б51ТБГ) Трибологија

Назив предмета

ТРИБОЛОГИЈА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б51ТБГ

Изборни

V

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознати студента са значајем и улогом процеса трења, хабања и подмазивања у трибомеханичким системима. Обучити га да стечена знања примјени у области конструисања и одржавања машинских елемената и система. Оспособити студента да: анализира услове контакте тијела при релативном кретању, изврши правилан избор материјала контактних парова и мазива, доноси правовремене одлуке о техникама унапрјеђења триболошких карактеристика материјала и мазива, са циљем елиминисања отказа система.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:примјеном стечених знања, анализира конструкцију са триболошког аспекта,на реалним трибо‐елементима идентификује посљедице триболошких процеса,доноси правовремене одлуке за повећање поузданости рада система,изврши правилан избор материјала трибо‐елемената,изврши правилан избор мазива и начина подмазивања,идентификује губитке у раду система и понуди могуће уштеде кроз трибологију.

Садржај предмета

Трибологија као наука и техничка дисциплина. Трибомеханички систем. Трење – узроци, врсте и законитости. Хабање материјала – узроци, механизми настанка и законитости. Својства површина и природа контакта тијела у релативном кретању. Карактеристике и избор материјала трибоелемената. Модификација површина и превлаке. Мазива – улога, врсте, подјела и основна својства. Реологија мазива. Врсте подмазивања – хидростатичко, хидродинамичко,еластохидродинамичко, гранично подмазивање. Мониторинг стања и одржавања мазива.Рециклирање уља за подмазивање. Трибометрија и трибидијагностика. Посљедице трења и хабања у оштећењу дијелова машина, могућност детекције и надзора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског рада. Консултације.

Литература

  • Ивковић, Б.: Трибологија, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1995.

  • Рац, А.: Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007.

  • Ивушић, В.: Трибологија, Хрватско друштво за материјале и трибологију, Загреб, 2002.

  • Танасијевић С.: Триболошки исправно конструисање, Машински факултет, Крагујевац, 2004.

  • Тодоровић, П., Јеремић, Б., Мачужић, И.: Техничка дијагностика, Машински факултет, Крагујевац, 2009.

  • Глобочки‐Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вјежби (материјал у електронској форми)

  • B. Bhushan, Principles and Applications of Tribology, John Wiley & Sons, New York, 1999.

Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда семинарског рада и завршни испит на крају семестра.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
15 бод.
Завршни испит
50 бод.
Семинарски рад
15 бод.
Колоквијум 2
15 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Гордана Глобочки‐Лакић, ванр. проф.