(16‐Б43ЕЈ2) Енглески језик II

Назив предмета

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Факултативан

IV

2 В

Наставници

Сања Маглов

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Енглески језик I

Положен предмет

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је развијање способности разумијевања и употребе општег енглеског језика на нижем средњем/средњем нивоу (CEF А2/B1), уз претпоставку да су студенти раније учили овај страни језик. Посебан акценат је на усвајању опште лексике из подручја технологије, као и посебних грана технологије. Истовремено се понављају и утврђују граматичке структуре усвојене током ранијег учења, у циљу оптималне припреме студената за курс енглеског језика за посебне намјене на трећој години.

Исходи учења (стечена знања):

Студенти треба да буду оспособљени да користе вјештине слушања, читања, говора и писања као и способност критичког мишљења, као средства за понављање и утврђивање познате лексике и увођење нове. Код студената треба да се развије осјећај за продуктивни индивидуални и колективни рад у настави страног језика и ослободи их, колико је то могуће, инхибиције при његовој употреби.

Садржај предмета:

1. Грађевинска технологија: изградња небодера. Попречни пресјек небодера. Поступак грађења небодера. Безбедносна сигнализација на градилишту и описивање знакова.2. Грађевинска технологија: изградња небодера. Безбедносна сигнализација на градилишту и описивање знакова.Основне врсте темеља.3. Медицинска технологија. Вјештачки органи. Односне реченице.4.Медицинска технологија. Везне ријечи. Писање кратких описа. Коришћење придјева супротних значења.5. Технологија и индустрија забаве. Модерни уређаји и активности у слободно вријеме.Коришћење модалних глагола should и shouldn’t.6. Технологија и индустрија забаве. Занимања у области индустрије забаве – дизајнер компјутерских игара. Врсте компјутерских игара. Писање приједлога.7. Информационе технологије. Употреба компјутера. Дизајнирање/пројектовање и производња помоћу компјутера. Пасив у простом прошлом времену.8. Први колоквијум.9.Информационе технологије. Занимања у области информационих технологија. Именичке синтагме.Додатна компјутерска опрема.10. Телекомуникације. Изуми и занимања у области телекомуникација.Контрастивна употреба претерита и простог перфекта садашњег.11. Телекомуникације. Мобилни телефони, спецификације и употреба. Сателитски телефони. Улога сателита у телекомуникацијама.12.Каријера у области технологије. Врсте занимања у области технологије. Опис радног мјеста техничара и инжењера технологије. Услови за конкурисање на радно мјесто.13. Каријера у области технологије.Писање професионалне биографије. Опис личности и карактерне особине. Учешће у интервјуу за посао.14. Будућност технологије. Могући развој различитих области технологије. Изражавање предвиђања. Фразални глаголи.15. Други колоквијум.

Методе наставе и савладавања градива:

Вјежбе (групни, тимски и индивидуални рад),домаћи задаци, писмени радови, консултације.

Литература:

  • Glendinning, Eric H. Technology 1, Oxford University Press, 2007.

  • Murphy, Raymond. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.

  • Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1990.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Два колоквијума (теста) или интегрални колоквијум бодовно еквивалентан колоквијумима у току семестра и завршни усмени испит.

Домаће задаће

5 бод.

Kолоквијум 1

20 бод.

Завршни испит

50 бод.

Активност на настави

5 бод.

Kолоквијум 2

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Сања Маглов

Огласна табла