info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Производно машинство

Студијски програм Производно машинство изводи се у континуитету на Машинском факултету у Бањој Луци од самог оснивања Факултета. Кроз традицију дугу готово 50 година ишколовани су значајни кадровски потенцијали који су се доказали кроз образовни и научно-истраживачки рад. Кадрови који су се школовали на овом студијском програму кроз струку су се доказали како код нас и у земљама окружења, тако и иностранству (Канада, Аустралија, Америка, Русија, Њемачка, Аустрија, Швајцарска, Шведска, Норвешка, …).

Циљ студијског програма Производно машинство

Ниједна индустрија се не може замислити без подршке машинског инжењерства, које је присутно у готово свим областима материјалне производње и услуга: металопрерађивачка индустрија, енергетика, грађевинарство, пољопривреда, саобраћај, здравство и др. Металопрерађивачка индустрија је најјача грана индустрије у високо развијеним земљама, гдје машинство удружено са електротехником ствара најкомплексније и најскупље производе (микропроцесор, електронски микроскоп, авион, воз велике брзине, вјештачки сателит итд.)

Циљ студијског програма Производног машинства је школовање стручњака способних за преузимање производних задатака у домаћим и европским предузећима, преношења знања из развијених страних предузећа у домаћа предузећа, стручњака који ће увођењем високих технологија покренути раст и развој домаћих предузећа, њихово укључивање у глобалне тржишне токове и ланце снабдијевања транс-националних компанија.

Развој студијског програма Производно машинствo

Од оснивања до данас на студијском програму Производно машинство више пута је вршена ревизија и унапређење наставних планова и програма. Болоњски модел студирања (3+2) уведен је у академској 2007/2008. години. Посљедња измјена студијског програма Производно машинство извршена је 2016. године када је модел студија (3+2) замијењен моделом студија (4+1).

Студије на се на студијском програму Производно машинство одвијајау на два нивоа:

 

Приликом креирања наставних планова и програма поштовани су сљедећи позитивни принципи болоњског процеса: једносеместрални предмети, образовање орјентисано према студенту („студент у центру“), могућност студента да бира изборне предмете, избалансиран однос општих, базичних стручних и ускостручних предмета, добро успостављен однос предавања, аудиторних и лабораторијских вјежби, семинарских радова, индустријске праксе и самосталног рада студента, подстицање властитог рада студента кроз индивидуални и групни рад, континуирано праћење рада студента и континуиране провјере знања, увођење савремених метода интерактивне наставе, припремање студента да самостално доноси одлуке и управља својом каријером.

Основне академске студије (240 ECTS поена)
Назив квалификације: Bachelor производног машинства / дипломирани инжењер машинства за производно машинство – 240 ECTS
Трајање студија и број ECTS поена: 4 године – 240 ECTS
Ниво образовања: 6

Услови уписа: Завршена средња четворогодишња школа и положен пријемни испит из математике. Услови уписа и начин студирања су прописани Статутом Машинског факултета и Правилима студирања на I и II циклусу студија Универзитета у Бањој Луци.

Студенти који стекну диплому машинског инжењера производног машинства одликују се знањима из обрадних процеса, машина и алата тако да могу да преузму задатке пројектовања производних процеса, планирања и управљања производњом и одржавања производне опреме. Студенти стичу детаљна знања о материјалима и њиховој термичкој обради, процесима обраде резањем, пластичним деформисањем, заваривањем, усвајају знања о неконвенционалним процесима обраде те поступцима брзе израде прототипова. Детаљно изучавају механичку структуру и принципе рада алатних машина, стичу концептуална знања о управљачким системима машина, робота и транспортних система тако да су оспособљени за пројектовања, анализе и оптимизације производних процеса. На студијском програму производно машинство студенти се оспособљавају за примјену савремених софтверских
система који пружају подршку пројектовању и производњи. Стичу вјештине рада у CAD и CAM системима, науче да програмирају CNC машине, разумију и могу да остваре CAD-CAM-CNC интеграцију. На концептуалном нивоу се упућују у CAPP и CAE системе.

Исходи учења
По успјешном завршетку студија инжењер производног машинства ће бити у могућности да:

 • у рјешавању одређеног инжењерског проблема (у области производног машинства) препозна природне феномене који се у њему јављају и законе којима су ти феномени описани искористи за моделирање феномена и рјешавање проблема,
 • објасни феномене, принципе и теорије на којима су засноване основне производне технологије,
 • информише о трендовима развоја нових технологија,
 • опише структуру и компоненте производне опреме (алатних машина и робота) укључујући њихове савремене управљачке подсистеме,
 • покаже разумијевање основних принципа и својстава флексибилне производње и на њој базираних савремених производних концепата (smart, agile, virtual, distributed, cloud manufacturing).
 • пројектује флексибилну производну ћелију за одређену фамилију производа,
 • у реалним производним условима процијени и предложи оптималне производне технологије те пројектује технолошке поступке, приборе и алате потребне за производњу,
 • разради стратегију планирања и управљања производњом примјењујући савремене IC технологије.
 • демонстрира комуникационе вјештине и способност за тимски рад,
 • демонстрира самосталност у планирању даљег образовања и управљања каријером.

 

Мастер академске студије (300 ECTS поена)
Назив квалификације: Мастер машинства (MSc.) – 300 ECTS – производно машинство
Трајање студија и број ECTS поена: 1 година – 60 ECTS
Ниво образовања: 7

Услови уписа: Право на упис имају лица која су завршила четверогодишњи први циклус студијског програма Производно машинство вреднован са 240 ECTS бодова, на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци или на неком од машинских факултета у региону. Кандидатима који су завршили сродан студијски програм извршиће се еквиваленција у складу са Правилима студирања на Универзитету у Бањој Луци.

Студенти који стекну диплому мастер машинства – 300 ECTS – производно машинство, одликују се знањима и компетенцијама за примјену савремених производних технологија, али и знањима за пројектовање специјалних производних постројења за конкретне производне задатке. Имају способност системског приступа рјешавању проблема примјеном обједињеног знања и модерних рачунарских алата. Владају нумеричко-рачунарским методама за
моделирање и симулацију производних процеса. Показују креативност и инвентивност у осмишљавању технолошких поступака, прибора и алата. Способни су за исцрпнију и професионалнију примјену CAD/CAE система за пројектовање производа, система за пројектовање технологија (CAM/CAPP), система за управљање CNC машинама, роботима и транспортним системима. Одликују се знањима о интерфејсима и протоколима за ефикасније
облике повезивања дигиталног модела производа са системима за његову производњу (STEP/NC) као и интерфејсима, комуникационим мрежама и протоколима за физичко повезивање тих система. Упућени су у нове, неконвенционалне поступке обраде попут микрообраде, обраде ласером, плазмом, воденим млазом, итд.

Исходи учења
По успјешном завршетку мастер студија инжењер производног машинства ће бити у могућности да:

 • покаже знања о посљедњим генерацијама машина, интелигентних робота, транспортних система, сензора и комуникационе опреме за њихово повезивање,
 • демонстрира разумијевање интегрисаног, колаборативног и дистрибуираног приступа у развоја производа и процеса и управљању цјелокупним животним циклусом производа,
 • информише о трендовима развоја нових технологија и формира сопствену визију производних технологија у будућности,
 • моделира обрадне процесе, обрадне системе и управљачке системе,
 • програмира интегрисани, усаглашен рад машина, робота и транспортних уређаја,
 • професионално користи рачунарске системе за пројектовање производа, технолошких поступака и поступака контроле производа,
 • примијени компјутерске нумеричке методе за моделирање, симулацију и анализу производних процеса и постројења,
 • пројектује концепцијско рјешење флексибилне производне ћелије за одређену фамилију производа,
 • покаже способност примјене научног приступа у истраживању феномена и рјешавању производних проблема,
 • рјешава сложене проблеме примјеном системског приступа и интегрисаног знања,
 • покаже професионални приступ и етичку одговорност за инжењерска рјешења,
 • у комуникацији са стручњацима служи се језиком чињеница, на чињеницама заснива своја образложења, показује зрелост и професионалност,
 • демонстрира способност самосталног проучавања производних феномена те нових технологија и концепата у индустријској производњи,
 • покаже самосталност у планирању даљег образовања и управљања каријером

 

Катедре и лабораторије

У оквиру студијског програма Производно машинство дјелује више катедри:

а подршку пружају и Катедра за аутоматизацију и механизацију, Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент, Катедра за механику и конструкције.

Образовна и научно-истраживачка дјелатност на студијском програму Производно машинство реализује се и у модерно опремљеним лабораторијама: