(16‐Б4ООМХ) Основи мехатронике

Назив предмета

ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Михајло Ј. Стојчић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Механике, Електротехника, Програмирање

Одслушани предмети

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да студент добије основне информације о улози и примјени мехатронике као синергијског јединства више техничких дисциплина. Студент треба да схвати нову филозофију код пројектовања.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће успоставити функционалну везу између механичких, електроничких и информатичких система у саставу једног мехатроничког производа. Студент ће бити оспособљен да разликује компоненте мехатроничког система, да разумије њихове појединачне функције и међусобно дјеловање. Студент ће бити у стању да специјалистичке предмете у каснијој фази образовања доводи у везу са интегралним приступом развоја мехатроничког производа.

Садржај предмета:

Увод, основни појмови, дефиниције, примјери, особине и пројектовање мехатроничких система,Системи: континуални и дискретни, блок дијаграми, структура, математичко моделовање,линеаризација, представљање у комплексном и временском домену, Електрична кола:бистабили, бројачи, тајмери, АД и ДА конвертери, Микропроцесори и микроконтролери,Програмирање микроконтролера (користећи неку од актуелних развојних платформи:Arduino,RasperryPi,...),PLC– структура и програмирање, Сензори‐општи појмови, сензори: помјерања,близине, убрзања, силе момента и притиска, температуре, протока, свјетлости, МЕМС и kinectсензори, Актуатори‐општи појмови, актуатори: електрични, електромеханички, електромагнетни,хидраулични и пнеуматски, од паметних материјала и МЕМС актуатори, Управљање системом у реалном времену (објаснити и практично демонстрирати на примјеру), Обрада сигнала,DFT и FFT,Комуникациони протоколи, Изабрани примјери мехатроничких система.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и самостална израда семинарског задатка.

Литература:

  • RolfIsermann: Mechatronic Systems – Fundementals, Darmstadt University of Technology, ©Springer‐Verlag, 2005.

  • D. Shetty, R. A. Kolk: Mechatronics System Design, University of Hartford, second edition, ©Cengage Learning, 2010.

  • D. G. Alciatore, M. B. Histand: Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, Colorado State University, fourth edition 2012, ©McGraw‐Hill

  • Bishop, R. H.: The Mechatronic Handbook, CRC Press LLC, London, New York, Washington, DC, 2002.

  • Писани материјали са предавања

Облици провјере знања и оцјењивање:

Испит се састоји од семинарска рада и завршног испита. Завршни испит се полаже усменом у облику два колоквијума или интегрално, а након успјешне одбране семинарског рада.

Похађање наставе

Семинарски рад

25 бод.

Завршни испит

70 бод.

Активност на настави

5 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Михајло Ј. Стојчић, ванредни професор

Огласна табла