(16‐Б10МХ1) Механика I

Назив предмета

МЕХАНИКА I

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

I

2 П +2 В

5

Наставници

Др Страин Посављак, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Оспособљавање студента за усвајање основних појмова Механике I (Статике), самостално постављање услова равнотеже и одређивање непознатих величина код крутих тијела, а посебно код разних врста статички одређених носача.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да:

  • Сведе на простији облик систем сила/спрегова у равни и простору,

  • Анализира равнотежу крутог тела и система крутих тела са и без трења,

  • Одреди пресјечне величине код статички одређених греда и рамова и скицира статичке дијаграме,

  • Срачуна силе у штаповима решетки,

  • Срачуна координате тежишта просте хомогене равне фигуре/линије и простог хомогеног тијела. New List Item

Садржај предмета:

Теоријска механика: Основни појмови, Њутнови закони, Подјела. Механика I (Статика): Основни појмови, Предмет и задаци, Аксиоми, Везе, Систем сучељних сила (Равни од двије, три и више сила, Просторни од три сучељне силе), Пројекција силе на осу и раван, Разлагање силе и њено одређивање помоћу пројекција, Резултанта просторног и равног система сучељних сила, Услови равнотеже, Три непаралелне силе у равни, Момент силе за тачку, Момент резултанте равног система сучељних сила, Систем колинеарних сила, Двије паралелне силе силе усмерене на исту/супротну страну. Спрег сила (Момент спрега, Систем спрегова у равни), Произвољан раван систем сила (Редукцији силе и система сила на тачку, Главни вектор и главни момент, Редукција на простији облик, Услови равнотеже, врсте равнотеже), Равнотежа система крутих тијела, Трење (Трење клизања, Реакција храпаве везе, Угао, троугао и конус трења, Равнотежа тијела услед трења, Трење ужета/каиша о храпаву цилиндричну површ, Трење котрљања), Носачи (Ослањање и подјела), Пресјечне величине код равних носача (Просте греде, Конзоле, Греде са препустима и са зглобовима, Прости рамови и рамови са зглобовима), Равне решетке (Формирање, Статичка одређеност, Силе у штаповима – Примјена метода исјецања чворова и Ритеровог метода), Момент силе за осу и његова веза са моментом силе за тачку, Просторни систем спрегова (Сабирање, Паралелно преношење спрега у раван паралелну равни дејства), Произвољан просторни систем сила (Редукција на тачку, Свођење на простији облик, Варињонов теорем, Статичке инваријанте, Услови равнотеже), Центар система паралелних сила, Тежиште крутог и хомогеног тијела, хомогене фигуре и хомогене линије, Гулдинови теореми, Просторни носачи.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања (П), вјежбе (В), консултације, израда графичких радова и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература:

  • Благојевић, Д., Бабић, Ж.: Статика, Репетиторијум, примјери, задаци, Машински факултет, Бања Лука, 2007

  • Русов, Л.: Механика – Статика, Научна књига, Београд,1978.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Одбрана 2 самостално израђена графичка рада (задаци), 2 колоквијума (2. колоквијум условљен положеним 1. колоквијумом и одбрањеним графичким радовима) или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и усмени испит (теорија).

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

40 бод.

Графички радови

10 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Овјера предмета (потписом наставника у индексу) условљена је са минимално 80 % присустава на П и В и са 2 одбрањена графичка рада

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Страин Посављак, ванр. проф.

Документи

  • Студент је обавезан пријавити испит прије приступања писменом дијелу испита, као и прије изласка на усмени испит у случају да је у неком претходном року положио писмени дио (или оба колоквијума).
  • У случају да се усмени испит одржава у року од 48 сати прије сљедећег писменог испита, студенти се могу обратити предметном асистенту везано за пријаву испита.
  • Положен писмени дио испита вриједи до краја школске године.

Огласна табла