(16‐Б10ИЖГ) Инжењерска графика

Назив предмета

ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

I

3 П +3 В

7

Наставници

Др Милан Тица, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Оспособљавање студента за познавање принципа представљања тродимензионалних замисли на дводимензионалном папиру и развијање способности просторног представљања и размишљања. Савладавање основа конвенционалног и модерног начина израде техничких цртежа и комуницирања путем цртежа.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће моћи рјешавати узајамне односе геометријских елемената у простору, те примијенити традиционалне и CAD технике при изради техничких цртежа дијелова и склопова. Студент ће моћи примјењивати ISO систем толеранција мјера и облика и квалитета површина, те бити оспособљен за систематичност, тачност, уређеност и естетичност при изради цртежа и скица.

Садржај предмета:

Врсте пројектовања. Координатни системи. Квадранти и октанти. Пројекција тачке, дужи, праве, равни и њихови просторни односи. Трансформација и ротација. Права величина дужи, углова и ликова. Геометријска тијела и површи. Пресјеци тијела са равни. Продори тијела и методе одређивања продора. Техничка документација и елаборати. Врсте цртежа. Значај и примјена стандардизације. Формати и превијање цртежа. Заглавље и саставница. Техничко писмо. Линије. Принципи приказивања дијелова на цртежу (ортогонално пројицирање, погледи, просторно приказивање). Правила техничког цртања (цртање спољњег изгледа, пресјеци, шрафирање, упрошћења при цртању). Општа начела котирања. Елементи кота. Опште и посебне одредбе о котирању. Скицирање и снимање машинских дијелова. Израда радионичког цртежа. Означавање стања површина. Квалитет обрађене површине. Ознаке површинске заштите и термичке обраде. Значај толеранција. Толеранције дужинских мјера. ISO систем толеранција. Толеранције облика и положаја. Склопни цртежи. Упознавање са модерним принципима, концептима и системима за аутоматизовану израду техничких цртежа. Опрема за аутоматизовану израду техничких цртежа. Програмска подршка за аутоматизовану израду техничких цртежа (AutoCAD, CATIA, SolidWorks).

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбање задатака, израда графичких радова на папиру или рачунару, консултације.

Литература:

  • Ж. Бабић: Нацртна геометрија, Машински факултет Бања Лука,2010.

  • В. Ђуровић: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд

  • Чучаковић Александар, Живановић Стеван, Збирка задатака из нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима, Академска мисао, Београд,2004.

  • Ж. Бабић: Инжењерска графика, скрипта, Машински факултет Бања Лука,2009.

  • С. Ђорђевић: Инжењерска графика, Машински факултет Београд

Облици провјере знања и оцјењивање:

Похађање наставе, вјежбање задатака и израда и оцјењивање графичких радова, два колоквијума, завршни испит.

Настава (похађање и активност)

5 бод.

1. колоквијум

15 бод.

Усмени испит

40 бод.

Графички радови

20 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Нема

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Живко Бабић, ванр. проф.

Документи

Огласна табла