info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Организација Факултета

Органи Факултета

Наставно Научно Вијеће

Декан Факултета

Наставно научно вијеће (у даљем тексту Вијеће) броји 49 чланова, од чега су 8 студенти.

Обавезе Вијећа су дефинисане чланом 52. Статута Универзитета, као:

 • Даје мишљења и приједлоге декану о академским, научним, умјетничким и стручним питањима у складу са овим Статутом;
 • Прати рад студената на факултету
 • Даје приједлоге Сенату Универзитета у вези са промјенама у структури и садржини студијског програма и предмета, наставним методама и другим академским питањима;
 • Предлаже ректору именовање декана;
 • Бира представника у Сенат и у Вијећа Сената;
 • Предлаже Сенату програм развоја организационе јединице;
 • По потреби формира Вијећа студијског програма и одређује њихов састав и дјелокруг рада;
 • Предлаже Сенату број, као и критеријуме и поступак за упис студената на факултет;
 • Обавља и друге послове прописане овим Статутом или другим општим актом.

Надлежности Декана су дефинисане чланом 59. Статута Универзитета, као:

 • Организује и руководи радом факултета, односно умјетничке академије;
 • Одлучује о коришћењу средстава факултета, односно умјетничке академије, у складу са финансијским планом факултета, односно умјетничке академије, одобреним од стране Управног одбора Универзитета;
 • Обезбјеђује ефикасно, економично и цјелисходно коришћење средстава додијељених факултету, односно умјетничкој академији, од стране Универзитета;
 • Заступа и представља факултет, односно умјетничку академију, у складу са законом и Статутом Универзитета;
 • Извршава одлуке Вијећа факултета, односно умјетничке академије и органа Универзитета;
 • Доноси акте у складу са овим Статутом и другим општим актима Универзитета;
 • Предсједава сједницама Вијећа факултета, односно умјетничке академије;
 • Предлаже ректору организациону, академску и неакадемску структуру на факултету, односно умјетничкој академији;
 • Даје мишљење у поступку утврђивања систематизације радних мјеста на факултету, односно умјетничкој академији;
 • Обавља и друге послове прописане овим Статутом или другим општим актима.