(16‐Б20ОТМ) Отпорност материјала

Назив предмета

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

II

3 П + 3 В

8

Наставници

Др Страин Посављак, ванр. проф

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Механика I (Статика)

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Оспособљавање студента за разумијевање и рјешавање проблема чврстоће, крутости, стабилности и димензионисања линијских елемената конструкција, изложених различитим видовима оптерећења.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да код линијских елемената конструкција:

 • Анализира помјерања, напоне и деформације,

 • Реши проблем чврстоће, крутости и стабилности,

 • Изврши димензионисање,

 • Препозна и ријеши статички одређене и статички неодређене проблеме,

 • Примјени одговарајућу хипотезу о разарању материјала за случај сложеног оптерећења.

Садржај предмета:

Увод: Предмет, задаци и веза OM са другим наукама, Оптерећење, геометрија и материјали ЕК, Унутрашње силе, Напони и напонско стање у тачки, Помјерања и деформације, Опште оптерећени линијски ЕК, Основне претпоставке и принципи. Затезање/притисак штапова: Деформације, Напони, Пресјечне величине, Штап у хомогеном температурном пољу, Штапови оптерећени сопственом тежином, Ротациони штапови, Статички неодређени проблеми, Штапне конструкције, Ограничења, Испитивање материјала затезањем, Гранични и дозвољени напони, Чврстоћа, крутост, носивост и димензионисање. Анализа напона/деформација: Равно стање напона/деформација, Просторно стање напона, Уопштени Хуков закон. Практични проблеми смицања: Прорачун. Геометријске карактеристике попречних пресјека: Статички моменти, Моменти инерције, Моров круг и елипса инерције, Моменти отпора. Увијање штапова кружног/кружно-прстенастог попречног пресјека: Напони, Деформисање, Пресјечни моменти, Чврстоћа, крутост и носивост, Лака трансмисиона вратила, Статички неодређени проблеми, Оштећења. Равно савијање: Чисто и попречно савијање греда, Деформације, Напони, Рационални облици и степен искоришћења попречних пресјека греда, Чврстоћа и димензионисање, Греде (Идеални облици, Ојачавање ламелама, Деформисање простих греда, конзола и греда са препустима, Статички неодређени проблеми, Косо савијање: Напони, Неутрална оса. Ексцентрично затезање/притисак штапова: Напони, Неутрална оса, Језгро пресјека. Извијање штапова: Извијање у еластичној и нееластичној области. Енергетски методи: Деформацијски рад и енергија, Теореми, Максвел‐Морови интеграли, Минимум потенцијалне енергије, Канонске једначине метода сила. Хипотезе о разарању материјала: Анализа и примјена.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, израда графичких радова (ГР) и самостална припрема за све облике провјере знања

Литература:

 • Посављак, С.: Отпорност материјала I, Машински факултет, Бања Лука, 2014.

 • Благојевић, Д., Добраш, Д.: Отпорност материјала, Машински факултет, Бања Лука, 2001.

 • Ружић, Д., Чукић, Р.: Отпорност материјала I и II, Машински факултет, Београд,1990.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Одбрана 2 самостално израђена ГР (задаци), 2 колоквијума (1. Колоквијум је условљен одбрањеним 1. ГР, а 2. Колоквијум је условљен положеним 1. Колоквијумом и одбрањеним 2. ГР) или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и усмени испит (теорија).

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

40 бод.

Графички радови

10 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Потребна знања из Механике I (Статике) и Више математике. Овјера предмета је условљена са мин. 80 % присустава на П и В и са 2 одбрањена графичка радa.

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Страин Посављак, ванр. проф

Документи

 • Студент је обавезан пријавити испит прије приступања писменом дијелу испита, као и прије изласка на усмени испит у случају да је у неком претходном року положио писмени дио (или оба колоквијума).
 • У случају да се усмени испит одржава у року од 48 сати прије сљедећег писменог испита, студенти се могу обратити предметном асистенту везано за пријаву испита.
 • Положен писмени дио испита вриједи до почетка љетног семестра.

Огласна табла