(16‐Б51ОКС) Основи конструисања

Назив предмета

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б51ОКС

Изборни

V

2 П + 2 В

6

Наставници

Др Милан Тица, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Машински елементи 1, Машински елементи 2

Одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да се студенти детаљно упознају са принципима и методама конструисања од идеје (листе захтјева) до израде пројектне документације.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да самостално рјешава задатке из области пројектовања и конструисања техничких система, формира варијантна концепцијска рјешења, изврши оцјењивање и избор оптималне варијанте конструкционог рјешења.

Садржај предмета

Увод у проблематику конструисања. Врсте конструкција. Конципирање идејног рјешења. Листа захтјева. Структура функција машинског система. Матрица извршилаца функција. Формирање варијантних рјешења. Методе оцјењивања. Избор оптималне варијанте концепцијског рјешења.Димензионисање и обликовање дијелова конструкције (димензионисање на основу чврстоће,крутости, функције, законских и економских ограничења...). Експериментално одређивање напона (мјерне траке, метода фотоеластометрије). Статистичка обрада функција промјене напона (Вејбулове функције). Критични напон. Основна и радна издржљивост. Сигурност и поузданост машинских дијелова и система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература

  • Огњановић, М.: Основе конструисања, Машински факултет, Београд,2000.

  • Огњановић, М.: Развој и дизајн машина, Машински факултет, Београд,2007.

Облици провјере знања

Самостално урађен Семинарски рад и Завршни испит (презентација семинарског рада и одговори на постављена питања).
Активност на настави
10 бод.
еминарски рад
40 бод.
Завршни испит
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Милан Тица, доцент