(16‐Б51ОКТ) Основи котлова

Назив предмета

ОСНОВИ КОТЛОВА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б51ОКТ

Изборни

V

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Винко Бабић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема
Нема

Циљ изучавања предмета

Постизање академских компетенција за економично коришћење горива у котловима за топлификационе и индустријске потребе и унапрјеђење енергетске ефикасности. Овладавање потребним знањима: за избор котловског постројења у пракси, планирање производње и потребне количине и квалитета горива, планирање неопходне сигурности снабдијевања потрошача топлотном енергијом и праћење примјене техничких прописа за мања котловска постројења.

Исход учења

Стицање теоријских и практичних знања за економично коришћење горива у котловима за топлификационе и индустријске потребе и унапрјеђење енергетске ефикасности кроз смањење губитака и учешће властите потрошње. Способност примјене стечених знања код избора котловског постројења у пракси, планирања производње и потребне количине и квалитета горива, планирања неопходне сигурности снабдијевања потрошача топлотном енергијом. Оспособљавање за једноставније анализе и оптимизације у експлоатацији и одржавању котловског постројења. Оспособљеност за праћење примјене техничких прописа за мања котловска постројења.

Садржај предмета

Теоријска настава: Принцип рада котлова и дефиниције основних појмова. Основна класификација котлова. Основни елементи котлова и струјање медијума. Материјални биланс сагоријевања у ложишту котла. Коефицијент вишка ваздуха. Потпуно и непотпуно сагоријевање. Оствалдов дијаграм. Енталпија димног гаса, I-t дијаграм и адијабатска температура. Топлотни биланс, топлотни губици и СКД котла. Врсте и основне карактеристике грејних површина. Материјални и топлотни биланс грејних површина, топлотна шема котла. Основни појмови о аеродинамици котла и врстама промаје. Основни појмови из хидродинамике котла. Ложишта и уређаји за сагоријевање чврстог горива у слоју. Ложишта и уређаји за сагоријевање течног и гасовитог горива. Конструкција котлова за гријање: парни, вреловодни и топловодни. Уређаји за пречишћавање димних гасова од чврстих честица.

Практична настава: Аудиторне вјежбе и рачунски примјери пређеног градива (Шеме струјања медијума кроз котао. Материјални биланс процеса сагоријевања: топлотна моћ; потребна количина ваздуха; запремина, састав и енталпија продуката потпуног сагоријевања; израда Оствалдовог дијаграма; израда h-t дијаграма. Топлотни биланс, топлотни губици, СКД котла и одређивање потрошње горива. Адијабатска температура. Топлотни биланс грејних површина котла.) Домаћи задатак: За задату шему котла и гориво, дати шему токова радних медијума и израчунати: топлотни биланс грејних површина; температуру, коефицијент вишка ваздуха и енталпију продуката сагоријевања (предајник топлоте).

Екскурзија: Упознавање конструкција и начина рада топловодних, вреловодних и парних котловских постројења са сагоријевањем: чврстог горива у слоју, течних горива и биомасе. Упознавање начина израде ових котловских постројења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, препоручена литература, аудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, рачунарска подршка. Самостална израда и презентација домаћег задатка. У оквиру наставе студент ће се упознати са више врста изведених котловских постројења, обиласком истих на терену, као и са израдом котлова посјетом фабрици за производњу колова.

Литература

  • Бабић, В.: Писани изводи из предавања из основа котлова;

  • Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2014.;

  • Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2014.;

  • Бабић, В.: Основе котлова, Машински факултет, Бања Лука, 2015. /у припреми/

Облици провјере знања

Оцјена домаћег задатка, два колоквијума у форми писменог испита и завршни усмени испит. Активности на настави се процјењују израдом кратких тестова у току наставе.
Похађање наставе
5 бод.
Домаћи задатак
20 бод.
Завршни испит
30 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми
20+20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Винко Бабић, доцент

Огласна табла