(16‐Б4ООТМ) Основи теорије мјерења

Назив предмета

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ МЈЕРЕЊА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Живко Пејашиновић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Физика

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије мјерења, стекне свеобухватан увид у сложеност процеса мјерења, што је услов за анализи резултатима мјерења,њихову обради и даљу употребу.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће бити оспособљен да дефинише основне појмове из метрологије и мјерне технике у машинству. Знаће се користити разним методама мјерења и основним мјерним средствима.Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење. Студент је припремљен за изучавање савремених мјерних уређаја који омогућавају рјешавање сложених проблема мјерења у области студијског програма за који се опредијелио.

Садржај предмета:

Увод у метрологију. Задаци и подјела метрологије. Метролошки термини и дефиниције.Међународни систем мјерних јединица. Еталони. Метролошка сљедивост. Дефиниције мјерења и контроле. Методе мјерења. Мјерна средства и њихове основне карактеристике. Основи статистике и вјероватноће. Резултати мјерења. Обрада резултата мјерења. Грешке мјерења.Мјерна несигурност. Прорачун мјерне несигурности. Менаџмент мјерним средствима.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички радови. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења. Графичким радом обухваћен је прорачун и конструкција граничних мјерила и прорачун мјерне несигурности мјерног уређаја.

Литература:

  • Јоко Станић, Технолошки мерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.

  • Е. Сеферовић, Х. Башић, Основи метрологије и обраде резултата мјерења, Машински факултет, Сарајево, 2005

  • Ј. Ходолич, М. Стевић, И. Бешић, А. Антић, Мерна несигурност у индустријској метрологији, ФТН Нови Сад, 2009.

  • 4. Драган Станковић, Физичко – техничка мерења, Научна књига, Београд, 2002.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Похађање наставе

5 бод.

Графички рад

5 бод.

Завршни испит

40 бод.

Активност на настави

Kолоквијум

50 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Живко Пејашиновић, доцент

Документи

Огласна табла