Економика заштите на раду – 2016

Назив предмета

ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б61ЕЗР

Изборни

VI

2 П +1 В

4

Наставници

др Зорана Танасић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенти стекну неопходна теоријска и практична знања из области економике предузећа и економике заштите на раду и да изуче и разумију структуру трошкова пословања, трошкова заштите на раду и њихов утицај на успјешност пословања.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да објасне улогу и препознају значај заштите на раду и њен утицај на резултате пословања, при чему ће бити у могућности да протумаче и проуче основне принципе пословања предузећа као и да анализирају и упореде показатеље успјешности пословања (продуктивност, економичност и рентабилност). Студенти ће бити оспособљени да врше анализе и прорачуне утрошака и трошкова насталих у процесу производње производа и услуга и њихов утицај на заштиту на раду. Студенти ће бити у стању да препознају, истраже, организују и проводе инвестиционе одлуке са циљем унапрјеђења заштите на раду и повећања ефикасности и ефективности пословања.

Садржај предмета

Увод у теорију предузећа, економику предузећа, економику заштите на раду и технике оптимизације. Анализа потражње, оцјена потражње и прогнозирање потражње. Теорија и оцјењивање: прихода, производње, утрошака, трошкова и профита. Средства предузећа (обртна и основна). Методе обрачуна амортизације. Управљање залихама. Управљање трошковима: фиксни и варијабилни. Праг економичности. Показатељи успјешност пословања (продуктивност, економичност и рентабилност) у пословним системима. ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ: Неповољни услови рада и незгоде на раду. Негативне непосредне посљедице: Појам и класификација. Исказивање непосредних посљедица у апсолутним и релативним показатељима. Економске (посредне) посљедице: Појам и класификација. Губици и издаци предузећа због незгода на раду. Утицај заштите на раду на продуктивност, економичност и рентабилност рада – мјерење. Губитак укупног прихода и дохотка. Појам и значај инвестиција. Економска анализа инвестиција предузећа у заштиту на раду – инвестиционе одлуке.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и семинарски рад. Тимска израда и презентација семинарског рада. Крајем семестра је предвиђена посјета пословном систему.

Литература

  • Спасић, Д.: Економика заштите на раду, Факултет заштите на раду, Ниш, 2003.

  • Берберовић, Ш. и др.: Економика предузећа, Економски факултет, Бања Лука, 2005.

  • Салваторе, Д.: Економија за менаџере, Мате, Загреб, 1989.

  • Дицков, В. и др.: Економика – модерна, Стилос, Нови Сад, 2004.

Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање наставе
5 бод.
Семинарски рад
10 бод.
Завршни испит
30 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми I, II
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

др Зорана Танасић, доцент

Огласна табла