Теорија система
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 5
Наставници

Петар Марићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је стварање општег системског приступа проучавању како техничких тако и биолошких и друштвених система.

Исход учења

Кроз проучавање техничких система студент треба да стекне општи системски приступ моделовању, анализи и синтези било којег система. Студент усваја системски начин размишљања и системске методологије, што је основни предуслов за разумјевање и успјешну примјену модерних метода и техника у вођењу сложених пројеката, те анализи и пројектовању сложених система уопште. Овако стечен мултидисциплинарни приступ омогућава учешће у тимовима која се баве пројектовањем производних, информационих, организационих, техничких и друштвених система.

Садржај предмета

Појам и дефиниција кибернетике. Општи закони кибернетике. Организација и хаос. Ентропија и енталпија, Системи, модели система и појам стања. Временски-дискретни и временски-непрекидни системи, Избор стања система, Линеаризација и линеарни системи, Понашање система у непрекидном и дискретном времену: диференцијалне/диференцне једначине понашања, однос излаз-улаз, еквивалентни системи и реализације, Управљивост и осмотривост у дискретном времену. Начини представљања система и међусобне трансформације, графови тока сигнала, Стабилност система, стабилност улаз-излаз, стабилност у смислу Љапунова, практична стабилност, Управљање системима и повратна спрега. Управљање системима са више улаза и више излаза, Увод у оптимално управљање, Софтверски системи за нумеричка и симболичка израчунавања: MATLAB, Matematica, SciLab, Симулација система помоћу Simulink-a

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Петровић, Б.: Теорија система, Београд 1998.
 2. Sontag, E.: Mathematical Control Theory, Springer, 1999.
 3. Takahara, Y., Mesarovic, M.: Organization structure: cybernetics systems foundation, Kluwer 2003.
Облици провјере знања

Два колоквијума и завршни испит. Колоквијуми су писмени и усмени, при чему је писмени дио елиминациони. Завршни испит је само усмени.
Два домаћа задатка, један из моделовања система а други из анализе система. За рјешавање задатака користити неки од софтвера (MATLAB, Simulink, SciLab, Matematica).

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Домаћи задаци 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама