Управљање квалитетом – ПМ – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 5
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Зорана Танасићванредни професор

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области система менаџмента квалитетом и оспособљавање за примјену инжењерских метода квалитета у индустријским системима. Упознавање са основним међународним стандардима менаџмента.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:

 • објасни принципе организације и управљања квалитетом и начин како се ови принципи могу примијенити у организацији.
 • објасни фазе имплементације система управљања квалитетом
 • одабере и примјени одговарајуће статистичке, инжењерске и управљачке методе и технике за мјерење, анализу и унапрјеђење квалитета,
 • креира потребну документацију за контролу производа и провођење интерне провјере,
 • врши анализу и оцјену ефикасности и ефективности процеса у оквиру пословног система.
Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције организације и управљања. Теоријске основе менаџмента квалитетом. Принципи менаџмента квалитетом и процесни модел. Систем менаџмента квалитетом – QMS, Трансформациони процеси. Организациона структура. Процеси мјерења, анализе и унапрјеђења. Процеси менаџмента квалитетом. Документација система квалитета и стандарди ISO 9000. Управљање ризиком, Стандарди ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000. Интегрисани менаџмент системи, пословна изврсност, TQM. Програм дизајнирања, пројектовања и имплементације QMS-а у организацији. Интерне провјере и унапрјеђење QMS-а. Студиј случаја – QMS у МСП. Статистичке, инжењерске и менаџерске методе у QMS-у. Показатељи успјешности пословања

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, вјежбе уз примјену рачунара, анализе случајева примјене, израда семинарског рада. Посјета индустријском предузећу у којем је успостављен QMS.

Литература

1. Бобрек, М.: QMS Design, Машински Факултет, Бања Лука, 2000.
2. Јуран, Ј. М., Грина, Ф. М.: Планирање и анализа квалитете, Мате, Загреб, 1999.

Облици провјере знања

Два колоквијума, семинарски рад и завршни испит.

Активност на настави 5    
Колоквијум 1 35 Завршни испит 30
Колоквијум 2 30 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама