(16‐Б50ИДМ) Индустријски менаџмент

Назив предмета

ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50ИДМ

Обавезни

V

2 П + 2 В

5

Наставници

др Горан Јањић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са основним принципима, методама и техникама управљања уопште, а посебно у индустријским предузећима. Циљ је да се усвоје знања и вештине које ће бити добра основа за даље стицање компетенција за самостално и одговорно учествовање у процесима пословног одлучивања у савременим условима.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:
  • опише теорије и процесе менаџмента,

  • опише основне вјештине, улоге, функције и нивое менаџмента,

  • опише фазе животног циклуса предузећа,

  • примјени основне поставке предузетничког менаџмента,

  • примјени методологију процеса одлучивања у производним предузећима,

  • анализирати утицај појединих елемената окружења на управљање производних и пословних система,

  • израчунати елементе успјешности производних процеса и предузећа,

  • сарађује у тимском раду и одлучивању.

Садржај предмета

Менаџмент: Основни концепти и дефиниције. Еволуција менаџмента.Основе теорије организације и менаџмента. Процеси менаџмента: планирање, организовање, вођење и контрола. Демингов круг.Карактеристике предузећа: Предузеће и предузетништво. Животни циклуси предузећа. Предузеће и окружење. Мисија, визија и циљеви предузећа. Економске, организационе и законске перформансе предузећа. Системи менаџмента: Принципи менаџмента и системски приступ. Процесни модел.Supplychainmanagement(SCM).JustInTime концепт. Структура система менаџмента. Систем менаџмента квалитетом и интегрисани менаџмент системи. Стандардизација система менаџмента.Мјерење ефективности и ефикасности система менаџмента. Менаџмент пројектима. Производни менаџмент.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, анализе случајева примјене.

Литература

  • З. Танасић, Г. Јањић, М. Бобрек: Организација и менаџмент (у припреми)

Облици провјере знања

Два колоквија, семинарски рад и завршни испит.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
35 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

др Горан Јањић, доцент

Огласна табла