Обновљиви извори енергије
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 2В 6
Наставници

Петар Гвероредовни професор

Гордана Тицаванредни професор

Данијела Кардашвиши асистент

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студенти изучавањем овог предмета се упознавају са обновљивим изворима енергије, начинима њихове трансформације у топлотну и електричну енергију. Упознавање са опремом, циклусима, процесима трансформације и њиховом ефикасношћу.

Исход учења

Студент добија јасну представу о обновљивим изворима енергије и могућностима њихове трансформације у топлотну и/или електричну енергију. Стечена знања могу да се користе за анализу, пројектовање, избор опреме, експлоатацију и одржавање система базираних на обновљивим изворима енергије, те њиховој интеграцији у сложеније енергетске системе или индустрију.

Садржај предмета

Увод. Класификација облика енергије. Општа својства. Регулатива ЕУ и домаћа. Тренутно стање коришћења. Енергија биомасе, извори биомасе, начини коришћења. Гориве ћелије. Сунчева енергија, интензитет сунчевог зрачења, системи за добијање топлотне енергије, системи за добијање електричне енергије. Геотермална енергија, геотермални извори, системи за добијање топлотне енергије, системи за добијање електричне енергије. Енергија водотокова, мини и микрохидроелектране, остала хидроенергетска постројења. Индустријски и комунални отпад, коришћење у енергетске сврхе. Енергија вјетра, основни појмови, вјетрoелектране, типови, конструкције, избор опреме, примјена. Обновљиви извори и одрживи развој. Обновљиви енергетски извори, животна средина и климатске промјене.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе, рачунарско-лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета инсталацијама базираним на обновљивим енергетским изворима.

Литература
 1. Laughton, M. A.: Renewable Energy Sources, Taylor & Francis London, 2003.
 2. Шљивац, Д., Шимић, З.: Обновљиви извори енергије са освртом на господарење, ХКАИГ и Електротехнички факултет у Осијеку, Осијек, 2008.
 3. Гверо, П., Миловановић, З., Кнежевић, Д., Тица, Г.: Обновљиви извори енергије. Скрипта (у припреми)
Облици провјере знања

Семинарски рад: За одабрани систем базиран на неком од обновљивих енергетских ресурса студент треба да уради анализе и прорачуне, неопходне да се одабере одговарајућа опрема, направи технолошка шема и процјени период повратка инвестиције. Колоквијум се полаже у облику писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Присуство настави   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама