Пројектовање хидроенергетских система – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Дарко Кнежевићредовни професор

Саша Лалошвиши асистент

Јован Шкундрићвиши асистент

Иван Божићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да пружи базу знања из области планирања, пројектовања, уговарања, пријемних испитивања, експлоатације и одржавања хидроенергетских постројења. Програм вјежби се састоји у изради скраћеног идејног пројекта хидроелектране заснованог на имплементацији одређених стечених практичних знања из програма предмета.

Исход учења

Програм обезбјеђује практична знања неопходна дипломираном инжењеру за рад у области хидроенергетике, која омогућују његово брже и лакше уклапање на рјешавању појединих проблема у пракси. Ова компетенција укључује овладавање поступцима за аналитичко и синтетичко разматрање избора типа и врсте хидроенергетског постројења у поступку планирања и пројектовања, уговарања и грантних испитивања, као и укључивање у процес експлоатације и одржавања.

Садржај предмета

Теоријска настава: Улога хидроенергетских постројења у производњи електричне и топлотне енергије. Стратегије развоја и енергетски биланси. Законска регулатива уза пројектовање и изградњу. Модели реализације. Енергетика и одрживи развој. Пројектне подлоге. Теренска и студијска истраживања. Главне фазе пројектовања хидроенергетских постројења. Методе прорачуна принципијелних шема ХЕ, МХЕ. Дефинисање и избор коначних параметара хидроенергетског постројења. Избор локације за градњу хидроенергетског постројења. Претходна студија и Студија о економској оправданости изградње хидроенергетског постројења. Трошкови изградње и цијена произведене електричне енергије. Затварање финансијске конструкције (конзорцијум, јавно партнерство, уговори, концесија и сл.). Процедуре добијања потребних сагласности у складу са важећом законском легислативом. Генерални и ситуациони план хидроенергетског постројења, општа диспозиција и композиција хидроенергетског постројења, услови за позиционирање појединих дијелова на ХЕП. Техничка документација за грађење у складу са Законом о уређењу простора и другим законским актима у Републици Српској, Бих и окружењу. Смјернице за уговарање и набавку опреме хидроенергетских постројења. Тендерска документација за испоруку опреме, извођење грађевинских, монтажних и контролних радова. Припремни радови за организацију градилишта. Организација извођења грађевинских и монтажних радова. Термински и мрежни дијаграми главних активности. Улога надзорних органа и грађевински дневници. Контрола квалитета опреме и изведених радова (атести уграђених материјала и опреме и потребни цертификати). Гаранцијска и погонска испитивања хидроенергетског постројења. Понашање хидроенергетског постројења у погону: режими стартовања и заустављања. Одржавање и надгледање хидроенергетског постројења у погонским условима рада. Поузданост и расположивост хидроенергетског постројења. Циклус реализације пројекта изградње хидроенергетских постројења према поставкама WB, EBRD и EIB. Приказ пројектног циклуса и његових животних фаза. Инжењерство животног циклуса хидроенергетског постројења. Процјена стања опреме и постројења. Мјере и активности на оптималном управљању показатељима конкурентности хидроенергетских постројења (увођење „asset management“-a ). Реконструкција, ревитализација и модернизација постојећих хидроенергетских постројења (продужен животни вијек). Одржив развој хидроенергетских постројења на бази обновљивих извора енергије. Еколошки аспекти.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе прилагођене теоријској настави). Семинарски рад (Предвиђа израду идејног пројекта хидроелектране: избор микролокације и опште концепције хидроелектране, избор диспозиција свих објеката хидроелектране, анализа избора шеме и параметара. Главни погонски објекат: анализа избора шеме и параметара, избор хидропостројења. Израда једног рачунског задатка који се састоји у изради компјутерског програма за прорачун утицаја одступања параметара ХЕ на економичност хидро блока). Лабораторијске вјежбе (Предвиђа показну лабораторијску вежбу са посјетом хидроелектрани ради упознавања са главним технолошким системом производње електричне енергије и најважнијим помоћним технолошким системима).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вjежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, кoмпјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са диспозицијом и изведеним карактеристичним хидроенергетским постројењем обиласком истог на терену.

Литература
 1. Ристић, М.: Општа енергетика, Машински факултет, Београд, 1981.
 2. Повше, Р.: Енергетски строји ин направе, Универза в Љубљани, Факултета за стројништво, Љубљана, 1990.
 3. CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971
 4. Ђорђевић, Б.: Хидроенергетско коришћење вода, Грађевински факултет у Београду, 2001.
 5. Билић, Ж.: Хидроенергетска постројења, Универзитет у Сарајеву, Машински факултет Сарајево, 1998.
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене рачунских задатака и извјештаја о посјети хидроелектрани.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама